25. Jak má mlčící prožít dobu od večera do probuzení ze spánku

Po západu slunce pozvi na pomoc dobrého a všemocného Pána Ježíše Krista, posaď se na stoličce v tiché a šeré cele, useber mysl z jejích obvyklých denních záležitostí, cestou dýchání ji tiše uveď do nitra srdce a modli se tuto modlitbu: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou. A spolu s dýcháním uváděj do srdce i slova modlitby tak, jak říká sv. Isichij: „Se svým dýcháním spoj zdrženlivost, Ježíšovo jméno, neustálou vzpomínku na smrt a pokoru, což vše přináší velký užitek.“[1] Spolu s touto modlitbou měj na paměti i vzpomínku na soud, kde se budeme zodpovídat za vše dobré i zlé, z celé duše se považuj za nejhříšnějšího z lidí, ba poskvrněnějšího než jsou zlí duchové. Proto uvažuj, že tě nakonec čekají věčná muka v podsvětí. A pokud při některé z těchto myšlenek na tebe přijde zkroušenost, pláč a slzy, přebývej v ní, dokud slzy samy od sebe neodejdou. Jestliže ses ještě nestal hodným daru slz, tehdy se pokorně modli, abys je získal. Vždyť skrze ně se očišťujeme od vášní a skvrn, skrze ně se stáváme účastníky dobrých a spasitelných myšlenek. Takto mluví sv. Klimak: „Jako oheň spaluje roští, tak čisté slzy každou myšlenou i viditelnou skvrnu.“[2] A nějaký jiný otec: „Kdo touží očistit svou ubohost pláčem, ten ji očistí, a kdo touží získat skrze pláč ctnosti, ten je získá. Jestliže v sobě nemáš zkroušenost, věz, že v tobě přebývá marnivost, protože ta nedá duši přijít k zkroušenosti.“ Jestliže slzy nepřijdou, pak seď a rozjímej hodinu s modlitbou to, co bylo řečeno. Pak vstaň a zpívej malé povečerí (lat. completorium). Pak si opět sedni a věnuj se předcházející modlitbě natolik, kolik máš sil, čistě a soustředěně, bez jakýchkoli starostí, myšlenek a zasnění. To dělej se zdrženlivostí asi půl hodiny. Nakonec na sobě udělej znamení čestného a životodárného kříže, též i na svém lůžku, posaď se na ně a soustřeď se na myšlenku o budoucím blahu a mukách, o pomíjejícnosti a klamu všeho časného, o náhlém příchodu smrti, o společném hříchu a strašném skládání účtů před a při smrti. Krátce se rozpomeň na všechny své hříchy a vroucně pros za jejich odpuštění. Důkladně prozkoumej, jak jsi prožil tento den. Lehni si na své lůžko a modli se tak, jak kdosi říká: s Ježíšovou modlitbou usínej a spi. Spi pět nebo šest hodin a spánek přizpůsob délce noci.

Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola

 [1] Hlava 189

[2] Stupeň 7.31