99. V důsledku velikosti má tento způsob života mnoho pojmenování

Proto i svatí otcové velebí tento způsob života mnohými slavnými názvy. Nazývají ho rozumnou cestou, pochvalným konáním a pravým nazíráním, širokou modlitbou, střízlivostí mysli, uměleckým dílem, dílem budoucího věku, andělským životem, životem nebe, božským chováním, zemí živých, tajemným hleděním, nejplnějším duchovním stolem, rájem, učiněným Bohem, nebem, nebeským královstvím, Božím královstvím, oblakem převyšujícím světlo, skrytým životem v Kristu, kontemplací, nadpřirozeným zbožštěním a jinými jim blízkými slovy.

Proto i my, milovaný, kteří žijeme v nečistých myšlenkách, slovech a skutcích, budeme následovat tyto svaté otce a snažili jsme se splnit tvou prosbu. Pokusili jsme se to vykonat, i když to někdy převyšuje naše schopnosti, pro lásku k tobě a kvůli přikázáním otců, jak jsme již řekli v úvodu. Ale k tomuto životu vede Boží Syn, Bůh Slovo, skrze své podivuhodné vtělení, milostí odvěkého Otce a spolupůsobením svatého Ducha.

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola