index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o dokonalosti
Strom lásky

Víš, v jakém vzájemném vztahu jsou tyto tři ctnosti: láska, pokora, rozvážnost? Představ si na zemi vyznačený kruh: z jeho středu vyrůstá strom a vedle něj, a přece s ním spojený, mladý výhonek. Strom přijímá živiny ze země vymezené obvodem kruhu. Kdyby se strom octl vně kruhu, skomíral by a neplodil, dokud by nebyl zasazen zpět do oné země. A nyní si podobně představ duši, která je stromem zrozeným z lásky, a právě proto nemůže žít z ničeho jiného než z lásky.

Když se jí totiž nedostává božské ctnosti pravé a dokonalé lásky, nepřináší žádný z plodů života, ale rodí pouze plody smrti. Je nezbytné, aby kořen tohoto stromu neboli cit této duše setrval uvnitř kruhu symbolizujícího pravé poznání sebe samého. Toto poznání sebe samého je niterně spjato s poznáním Mne: Mne, který nemám počátek ani konec, stejně jako je nemá kulatý kruh. Ať obcházíš kruh, jak chceš, nikdy nenajdeš bod, který by mohl být jeho počátkem nebo koncem, přestože ty stojíš uvnitř.

Člověk dosahuje tohoto poznání sebe samého a Mne prostřednictvím své vlastní osoby a na půdě pravé pokory, která je mu pevným základem a představuje ctnost, přímo úměrnou velikosti kruhu znázorňujícího poznání sebe samého, jehož duše dosáhla ve sjednocení se Mnou. Jinak by se nejednalo o kruh bez konce a počátku, ale o kruh začínající úkonem, v němž duše začíná sama sebe poznávat, a končící záhy poté ve zmatku, pokud by poznání sebe samé nespojovala se Mnou.

Strom lásky je vyživován pokorou a vedle sebe dává růst výhonku pravé rozvážnosti, jak jsem ti řekl. Mízou stromu, to jest podstatou citu lásky, která se nachází v duši, je trpělivost, která je jasným znamením Mé přítomnosti v duši a jejího spojení se Mnou.

Tento tak sladce zakořeněný strom přináší hojnost vonných květů ctností, které mají nejrozmanitější vůni. Nese plody milostí duše a prospěšnosti bližnímu, která je větší či menší podle horlivosti, s níž jsou přijímány dary Mých služebníků. A Mně tento strom vzdává vůni slávy a chvály Mého Jména: právě pro tento účel jsem ho stvořil. Tak dosahuje svého cíle, jímž jsem Já, věčný život, který nemůže být nikomu odňat a který ztrácí jen ten, kdo Mě nechce.

Všechny plody stromu Boží lásky chutnají po rozvážnosti, která je jim společná, jak jsem ti řekl.

předchozí | obsah | další