index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o dokonalosti
Shrnutí

Nyní vidíš, že jsem ti Já, Pravda, ukázal pravdu a učení, díky nimž můžeš dosáhnout velké dokonalosti a zachovat si ji. Také jsem ti vysvětlil, jak je vykoupena vina a jak je odpykán trest v tobě a v bližním: řekl jsem ti totiž, že tresty vytrpěné tvorem v tomto smrtelném životě nestačí, jsou-li jen utrpením, k vykoupení viny a s ní spojeného trestu, jestliže jsou snášeny bez lásky a bez pravé zkroušenosti a bolesti nad spáchaným hříchem, jak jsem ti řekl. Trest je tedy odpykán tehdy, když duše přilne k lásce; ne proto, že nějakým trestem skutečně trpí, ale mocí lásky a bolesti nad spáchanou vinou. Tuto lásku duše získává světlem rozumu a upřímným a velkodušným srdcem, když svým rozumem staví na první místo Mne, Lásku.

To vše jsem ti ukázal, neboť jsi mě žádala, abys směla trpět. A ukázal jsem ti to proto, abys ty a ostatní Moji služebníci věděli, jakým způsobem se Mně máte obětovat. Tím myslím oběť současně dokonanou i duchovní, které jsou jedno jako voda obětovaná Pánu a nádoba, která ji obsahuje: vodu bez nádoby by nebylo možné obětovat a prázdná váza by nebyla milou obětí. Stejně tak Mi máte obětovat nádobu vašich současných trápení, když vám je udělím. To znamená, že místo a čas si nevybíráte vy, podle svého uvážení, ale volím je já, podle Své Vůle. Ale tato nádoba má přetékat, to jest musí obsahovat všechno utrpení, které snášíte s láskou a pravou trpělivostí, a nedostatky svého bližního máte snášet s nenávistí k hříchu a s bolestí nad spáchaným hříchem.

Tak se vaše trápení, které jsem přirovnal k nádobě, hojně naplní vodou Mé milosti, oživující duši. Jen tehdy přijímám tuto oběť od Svých milých nevěst, totiž od duší, které Mi slouží. Tím míním, že od nich přijímám vřelé touhy, slzy a vzdechy, pokorné a vytrvalé modlitby: všechny tyto prostředky díky Mé lásce k duším tiší Můj hněv, který by jinak dopadl na hlavu Mých nepřátel, neřestných světských lidí, kteří Mě tak těžce urážejí.

Jestliže je budete odvážně snášet až k smrti, bude to pro Mě znamením, že Mě opravdu milujete. Když jednou položíte ruku na pluh, nesmíte se ze strachu před žádným tvorem ani před trápením, které vás potká, otočit zpět. I v trápení se můžete radovat. Svět se raduje, když Mě hodně uráží, a vy v něm trpíte, když vidíte, že jsem urážen: tím, že uráží Mne, totiž uráží vás, a tím, že uráží vás, uráží Mne, neboť vy se Mnou tvoříte jednotu. Dobře víš, že když jsem vám daroval bytí podle Svého obrazu a podoby a vy jste hříchem ztratili milost, spojil jsem Svou božskou přirozenost s vaší lidskou, božskou přirozenost jsem zahalil do vašeho lidství, abych vám navrátil život milosti. Vy jste Mým obrazem, a proto jsem jej vzal a přijal jsem lidskou přirozenost. Proto jsem s vámi jedno, za předpokladu že se duše ode Mne neodloučí smrtelným hříchem. Ale kdo Mě opravdu miluje, zůstává ve Mně a já zůstávám v něm. Proto Mě svět pronásleduje: nechce se Mi podobat, a proto pronásledoval Mého jednorozeného Syna až k potupné smrti na kříži. Totéž svět činí i vám. Pronásleduje vás a bude vás pronásledovat až na smrt, neboť Mě nemiluje. Kdyby Mě svět miloval, miloval by také vás. Ale radujte se, neboť budete mít plnou radost v nebi.

Říkám ti také, že čím více bude mystické tělo Svaté Církve trpět, tím hojnější laskavosti a útěchy se mu dostane. Laskavost bude spočívat v tomto: budou obnoveni dobří a svatí pastýři, kteří jsou jako slavné květy a vzdávají slávu a chválu Mému Jménu a vydávají vůni pravých ctností. To je obnova vonných květů, jimiž jsou Moji služebníci a pastýři. To neznamená, že plod této Snoubenky, jíž je Církev, potřebuje obnovu, jelikož se nedostatky služebníků ani nezmenšuje, ani nepoškozuje. Máš tedy i v hořkostech důvod k radosti, ty i tvůj duchovní otec a ostatní Mí služebníci, neboť Já, který jsem věčný Život, jsem vám přislíbil občerstvení a útěchu po hořkostech a mnoha utrpeních, až obnovím Svatou Církev.

předchozí | obsah | další