index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Pravdě
Třetí světlo: dokonalý odstup od světa

Ti třetí, o nichž se chystám mluvit - kteří se nacházejí na druhém stupni dokonalosti druhého světla -, dospěli k tomuto slavnému světlu a jsou dokonalí nezávisle na svém stavu. Chovají náležitou úctu ke všemu, co jim udělím, jak jsem ti to říkal o třetím stavu duše, jenž je stavem sjednocení. Tito lidé se považují za hodné trestů a pohoršení světa a domnívají se, že si zaslouží ztrátu čehokoli, co jim přináší útěchu. A jakkoli se považují za hodné potrestání, nepovažují se za hodné plodů tohoto trestu. Ve světle poznali a okusili Mou Věčnou Vůli, která netouží po ničem jiném než po jejich dobru; a uděluji vám ho proto, abyste ve Mně byli posvěceni.

Když duše pozná Mou Vůli, oděje se do ní a nezajímá ji nic jiného, než jak si zachovat a rozvíjet stav dokonalosti ke slávě a chvále Mého Jména. Ve světle víry upírá zrak svého intelektu na předmět víry, jímž je Ukřižovaný Kristus, Můj Jednorozený Syn, miluje a poslouchá Jeho Učení, které je pravidlem a životem pro ty, kdo jsou dokonalí, i pro ty, kdo jsou nedokonalí. A když duše vidí, že jí zamilovaný Beránek, Má Pravda, nabízí učení o dokonalosti, zamiluje se do ní, jakmile je pozná. Dokonalost, kterou duše poznává v pohledu na sladké a láskyplné Slovo, spočívá totiž v tomto: Slovo přijímalo pokrm ze stolu svaté touhy ve snaze vzdávat úctu Věčnému Otci a dosáhnout vaší spásy. A v této touze se s velkou horlivostí rozeběhlo k potupné smrti na kříži, na němž naplnilo poslušnost, kterou jsem od Něj Já, Otec, vyžadoval: nehledělo na námahu a tupení, nevzdalo se kvůli vaší nevděčnosti a nevědomosti, která vám brání poznat, jak velké dobrodiní vám bylo uděleno, ani kvůli pronásledování Židy, ani kvůli výsměchu, vzdorným hrubostem nebo kvůli výkřikům lidu. Tím vším naopak prošel jako opravdový vojevůdce a rytíř, kterého jsem postavil na bitevní pole, aby vám vybojoval vysvobození z rukou zlých duchů. Tak jste byli vysvobozeni a vyvedeni z toho nejzvrhlejšího otroctví - aby vás poučil o Své Cestě, Učení a pravidlech života, a abyste tak s nenávistí a odporem vůči svým vinám mohli dojít ke Mně, Věčnému Životu, skrze Mou bránu, kterou vám otevřel klíč drahocenné smrti prolité s takovým Ohněm Lásky.

Jako by vám sladké a láskyplné Slovo, Můj Syn, řeklo: "Podívejte, vystavěl jsem vám cestu a otevřel jsem bránu Svou Krví: Ať na ní neochabne vaše úsilí, neusedejte se svou sebeláskou a nevědomostí, která vám nedovoluje poznat, kudy vede cesta dál, a se sebevědomím, že si způsob služby najdete sami a nebudete hledat ten, který vám dávám Já. Já jsem pro vás vystavěl rovnou cestu ze Sebe Samého, Věčné Pravdy, Vtěleného Slova, a vyznačil jsem ji Svou Krví."

Povstaňte tedy a řiďte se jím, protože nikdo nemůže dojít ke Mně, Věčnému Otci, jinak než Jeho prostřednictvím. On je cesta a brána, jíž máte projít, pokud chcete vstoupit do Mě, Moře Pokoje.

Když duše dospěje k okoušení tohoto světla - které okouší, když je sladce spatřila a poznala tehdy se jako zamilovaná nezadržitelně rozběhne ke stolu svaté touhy, nehledí na sebe zrakem výhod, kterých by mohla dosáhnout, nehledá ani duchovní, ani časnou útěchu. V tomto světle a poznání zcela zničila svou vůli, takže pohrdá veškerou námahou, ať přichází odkudkoli, a snáší i tupení a trápení zlého ducha a lidských řečí. U stolu nejsvětějšího kříže přijímá pokrm úcty, která náleží Mně, Věčnému Otci, a pokrm spásy duší.

Nehledá žádnou odměnu, ani ode Mě, ani od tvorů, protože se zbavila zištné lásky, v níž Mě člověk miluje pro svůj vlastní prospěch; oděla se totiž do dokonalého světla, miluje Mě čistou láskou bez postranních úmyslů, jenom kvůli slávě a chvále Mého Jména. Neslouží Mi pro své potěšení a neslouží bližnímu pro svůj prospěch, ale jen z lásky.

předchozí | obsah | další
1
2
3