index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Pravdě
Shrnutí tří podmínek

Abych vyhověl tvé touze, nejmilejší dcero, vysvětlil jsem ti, nač ses Mě ptala: jak máš napomenout svého bližního, abys neupadla do léčky zlého ducha nebo tvého nedostatečného zraku. Řekl jsem ti, jak máš ostatní napomínat za chyby všeobecně, nikoli jmenovitě - kromě případu, kdy bych ti k tomu dal výslovný pokyn - a že to máš činit pokorně, a zároveň s ostatními máš napomínat i sebe, tak jak jsem ti vysvětlil.

Také jsem ti řekl a opakuji to, že ti žádným způsobem na světě nepřísluší soudit jakéhokoli tvora, ani obecně, ani jednotlivě, a hodnotit úmysly Mých služebníků, ať se ti zdají dobré, nebo zlé.

Osvětlil jsem ti také důvod, kvůli kterému nemůžeš soudit, neboť kdybys to učinila, tvůj soud by tě oklamal. Naopak, máš mít soucit a ostatní mají být soucitní s tebou, abyste všichni ponechali soud na Mně.

Vysvětlil jsem ti také, jaké ponaučení a jakou počáteční radu máš dát těm, kteří k tobě přicházejí pro radu a chtějí vyjít z temnot smrtelného hříchu, aby se vydali po cestě ctnosti. Jako počátek a základ jim ukážeš cit a lásku ke ctnostem v poznání sebe samých a Mé Dobrotivosti v nich. Řekni jim, ať umrtvují a dusí svou vůli, aby se v nich nic nebouřilo proti Mně. A ukaž jim pokání jako nástroj, nikoli hlavní předmět lásky, jak jsem ti řekl: a neraď to každému stejným způsobem, nýbrž podle toho, jakou míru těchto vnějších prostředků dokáže každý člověk snést vzhledem ke svému stavu - někdo více, jiný méně.

Řekl jsem ti, že ti nepřísluší vyslovit jinou než všeobecnou výtku, a vysvětlil jsem ti také, jak to máš udělat. To je pravda, ale nechtěl bych, aby sis při zjištění zjevné chyby myslela, že za ni nesmíš napomenout mezi čtyřma očima - to učinit můžeš. Kdyby v ní pak onen člověk setrval a nenapravil se, můžeš o ní promluvit i s dvěma nebo třemi lidmi, a kdyby ani to nevedlo k nápravě, můžeš celou věc vyjevit mystickému tělu svaté Církve.1 Ale řekl jsem ti, že ti to nepřísluší učinit kvůli tomu, co sama vidíš nebo cítíš ve své mysli, a že nesmíš měnit názor kvůli vnějšímu zdání. Výtku můžeš vyslovit jen za uvedené podmínky, že vidíš jasnou pravdu nebo ji chováš v mysli, protože jsem ti ji výslovně zjevil. To je pro tebe ten nejbezpečnější způsob, kterým unikneš klamům zlého ducha, jenž se tě snaží zmást pod záminkou lásky k bližnímu.

předchozí | obsah | další
1 srov. Mt 18,15-17