index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Pravdě
Pobídnutí k dalším přáním

Nyní jsem ti, nejdražší dcero, zevrubně vysvětlil úskoky zlého ducha, které ti může přichystat, osvětlil jsem je zraku tvého intelektu a vyplnil jsem i tvoji touhu, protože neopovrhuji touhami Svých služebníků, dávám tomu, kdo Mě prosí, a pobízím ho, aby Mě prosil dál. Velmi Mě mrzí, když člověk řídící se Mým Učením netluče duchem pravdy na Bránu Moudrosti, Mého Jednorozeného Syna. Řídit se tímto Učením už znamená tlouci na Bránu, aby přivolal Mne, Věčného Otce, hlasem svaté touhy a ustavičnými a pokornými modlitbami. Jsem totiž Otec, který vám skrze tuto Bránu, Mou sladkou Pravdu, uděluje Chléb Milosti. A někdy, abych zkoušel vaše touhy a vytrvalost, tvářím se, že vám nerozumím, ale ve skutečnosti vás chápu a dávám vám to, co potřebujete, protože vám dávám hlad a hlas, jímž Mě voláte. A když vidím vaši vytrvalost, plním vaše touhy, pokud jsou uspořádané a směřují ke Mně.

Moje Pravda vás vyzvala, abyste žádali, když vám řekla: "Volejte, a dočkáte se odpovědi, tlučte, a bude vám otevřeno, proste, a bude vám dáno."1 Říkám ti, že chci, abys jednala takto: nikdy neochabuj v touze žádat Mě o pomoc a neztišuj hlas v prosbách, abych světu prokázal milosrdenství. A nepřestávej tlouci na Bránu Mé Pravdy, dokud jdeš v Jejích stopách. Naopak se s Ní raduj na kříži, jez pokrm duší a slávu a chválu Mého Jména. A s láskyplnou snahou pozvedej hlas nad smrtí lidského rodu, který vidíš v tak velké bídě, že ji tvůj jazyk nedokáže vypovědět.

Kvůli tomuto nářku a volání prokážu světu milosrdenství. To žádám od Svých služebníků a to Mi bude znamením, že Mě milují podle pravdy. Jak jsem ti řekl, neopovrhuji jejich touhami.

předchozí | obsah | další
1 srov. Mt 7,7; Lk 11,9