index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Mystické tělo Svaté Církve
Důstojnost a ctnost kněží

Nejmilejší dcero, tyto věci jsem ti řekl, abys lépe poznala důstojnost, do níž jsem povýšil Své správce, a abys litovala jejich bídy. Kdyby totiž uvážili svou důstojnost, neleželi by v temnotách smrtelného hříchu a nezohavovali by tvář své duše; nejenže Mne a svou důstojnost nemají urážet - totiž ani kdyby vrhli své tělo do ohně, nemohli by vynahradit milost a dobrodiní, které ode Mě přijali; v tomto životě totiž nelze dosáhnout vyšší důstojnosti.

Já jsem je pomazal a nazývám je Svými "kristy", protože jsem jim udělil Sebe Samého, aby Mě vám rozdělovali, a ustanovil jsem je vonnými květy mystického těla Svaté Církve. Tuto důstojnost, kterou nemají andělé, jsem udělil lidem, právě těm, které jsem si vyvolil za zástupce a které považuji za anděly. Mají totiž v tomto životě být anděly, protože mají být čistí, jako jsou čistí andělé.

Čistotu a lásku žádám od každé duše, stejně jako lásku ke Mně a k bližnímu a všechnu pomoc, kterou může bližnímu prokázat, vytrvalou modlitbu a neustálé zalíbení v lásce, jak jsem ti vysvětloval na jiném místě, kde jsem se této věci věnoval. Ale od Svých správců žádám větší čistotu a větší lásku ke Mně a k bližnímu, aby udělovali Tělo a Krev Mého Jednorozeného Syna s vřelou láskou a palčivě toužili po spáse duší a slávě a chvále Mého Jména.

Jako tito správcové dbají na to, aby kalich, v němž se naplňuje oběť, zářil čistotou, tak Já požaduji, aby bylo čisté a ryzí jejich srdce, duše a mysl. Chci, aby udržovali v dokonalé čistotě i své tělo, neboť tělo je nástrojem duše. Nechci, aby se živili nebo obalovali bahnem nečistoty nebo aby se nadýmali pýchou a usilovali o vysoká postavení nebo aby měli tvrdé srdce vůči sobě a bližnímu: nemohou totiž být krutí k sobě, aniž by jejich krutost nepostihovala také ostatní. Pokud jsou totiž krutí k sobě kvůli svým vinám, ze stejného důvodu začnou být krutí i k duším těch, kdo jim jsou nablízku, protože jim nedávají dobrý příklad svým životem a neusilují o to, aby vyrvali duše ze spárů zlého ducha, ani o to, aby jim udělovali Tělo a Krev Mého Jednorozeného Syna, ani Mě, Pravé Světlo, prostřednictvím ostatních svátostí Svaté Církve. Proto, když jsou krutí k sobě, jsou krutí i k ostatním.

Chci, aby Mí správcové byli štědří, nikoli lakomí, to znamená aby z chtivosti nebo lakoty nekramařili s darem milosti Ducha Svatého.1 Tak se nemají chovat, Já si to nepřeji; naopak mají všechno to, co obdrželi darem z hojnosti lásky Mé Dobrotivosti, darovat s duchem lásky a se srdečnou štědrostí všem tvorům obdařeným rozumem, kteří je o to pokorně požádají, k Mé chvále a pro spásu duší. A za nic nemají požadovat peníze, neboť si nic nekoupili, ale všechno obdrželi ode Mě prostřednictvím milosti, aby vám to udělovali; mohou však, dokonce mají, požadovat milodary. Podobně se má chovat věřící, který od kněze něco přijímá: když může, má dát milodar. Vy totiž máte mým správcům poskytovat časné věci, neboť je vaší povinností uspokojovat jejich potřeby;2 a od správců zase přijímáte pokrm a výživu milosti a duchovní dary: totiž svátosti, které jsem ustanovil ve Svaté Církvi, aby vám byly udělovány pro vaši spásu.

Chci, abyste věděli, že vám dávají nesrovnatelně víc než vy jim; konečné a pomíjející věci, jimiž je zaopatřujete, se totiž nemohou srovnávat se Mnou, Nekonečným Bohem, kterého vám z Mého ustanovení a z Mé Božské Prozřetelnosti a lásky udělují v eucharistické svátosti. To se netýká jen eucharistického tajemství, ale také všech ostatních podob, jimiž vám jsou udělovány duchovní milosti prostřednictvím tvorů, ať už modlitbou nebo nějak jinak: všechny vaše časné statky nemohou nic přidat ani se přiblížit k hodnotě toho, co přijímáte na duchovní úrovni.

Nyní ti vysvětlím, jak mají Mí správcové rozdělovat časné statky, které od vás obrží. Mají je rozdělit na tři části: první část slouží k jejich životu, druhá je pro chudé a třetí mají dát k dispozici Církvi na to, co je zapotřebí. Kdyby to učinili jinak, urazili by Mě.

předchozí | obsah | další
1 srov. Sk 8,18-20
2 srov. 1 Kor 9,11