index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Mystické tělo Svaté Církve
Ještě jednou k důstojnosti Božích správců

Nejmilejší dceruško, jen jsem ti poodkryl jejich vznešenost - a to pouze její částečku - a vypověděl jsem do jaké důstojnosti jsem je postavil Svým vyvolením a tím, že jsem je učinil Svými správci. Pro velkou důstojnost a autoritu, které jsem jim udělil, jsem si nepřál a nepřeji, aby se jich dotkla ruka jakéhokoli světského člověka, bez ohledu na jejich možné chyby; kdo by na ně vztáhl ruku, bídně by Mě urazil. Naopak chci, aby jim všichni vzdávali náležitou úctu: ne kvůli nim samým, jak jsem ti řekl, ale kvůli Mně, totiž kvůli autoritě, již jsem jim udělil. Tato úcta ať nikdy neochabuje kvůli tomu, že ochabla ctnost Mých služebníků. Mluvil jsem o ctnosti těch, které jsem ustanovil k rozdělování eucharistického Slunce, to je Těla a Krve Mého Syna, a ostatních svátostí. V důsledku toho náleží táž důstojnost dobrým i špatným správcům: Kristovu Krev jsem totiž svěřil k rozdělování každému z nich, jak jsem ti vysvětloval.

Řekl jsem ti také, že tito Mí dokonalí služebníci setrvávají v dokonalém stavu Slunce: osvětlují a zahřívají bližního horlivou láskou a tímto žárem rozvíjejí zárodky ctností v duších jim svěřených, dokud nedozraje její ovoce. Připodobnil jsem je k andělům, a tak tomu také opravdu je: daroval jsem vám je totiž, aby vás chránili, bděli nad vámi a probouzeli ve vašich srdcích dobrá vnuknutí svými svatými modlitbami, vyučováním a vzorným životem, a aby vám udělovali svátosti: stejně jako vám slouží, bdí nad vámi a vnuká vám dobré a svaté myšlenky váš anděl strážný.

Z toho vidíš, jak jsou hodni lásky, zvláště když kromě jejich důstojnosti, k níž jsem je ustanovil, uvážíš i ctnosti, které je zdobí - jako ty z Mých služebníků, o nichž jsem hovořil - a které jsou koneckonců povinností všech. Těmto Mým milovaným dětem jste povinováni velkou úctou, neboť jsou jakýmsi sluncem vsazeným do těla Svaté Církve. Jestliže je hoden lásky každý ctnostný člověk, o to víc jí jsou hodni oni, díky službě, kterou jsem jim svěřil do rukou. Proto je máte milovat pro jejich ctnost a pro důstojnost svátosti; máte také nenávidět chyby těch, kdo žijí ostudným způsobem, avšak nikdy se neustanovujte jejich soudci: já si to nepřeji, protože oni jsou Moji pomazaní, a proto je máte milovat a ctít v nich autoritu, kterou jsem jim svěřil.

Dobře víte, že kdyby vám nečistý nebo ošuntělý člověk přinesl velký poklad, který by vám dal život, nechovali byste k němu nenávist, přestože by byl otrhaný a špinavý, a to z lásky k pokladu a k tomu, kdo vám ho posílá. Jistě by vám to bylo líto a z lásky k tomu, kdo vám poklad posílá, byste se ho snažili očistit a dobře ho obléct. Stejným způsobem se podle řádu lásky máte chovat, a Já si to přeji, i vůči těm Mým správcům, kteří jsou nespořádaní, neskromní a mají zalíbení v neřesti, kteří protože se odtrhli od lásky, jsou jako otrhaní, nicméně vám přinášejí nezměrné poklady, jimiž jsou církevní svátosti. Pokud k těmto svátostem přistoupíte způsobile, obdržíte život v milosti, i kdyby jejich správci pochybili: obdržíte ho z Mé Lásky, Lásky Věčného Boha, který vám je posílám, a z lásky k životu v milosti, kterou získáváte z velkého pokladu, když vám Mí správcové udělují Mne Samého, Boha a člověka, totiž Tělo a Krev Mého Syna sjednocené s Mou Božskou Přirozeností. Chyby vašich správců vás mají mrzet, máte je dokonce nenávidět a máte také vřelou láskou a svatou modlitbou usilovat o to, aby se mohli odít milostí a omýt od nečistot vašimi slzami a nesmírnou touhou, abych je pro Svou Dobrotivost znovu oděl šatem lásky.

Dobře víte, jak velice se nad nimi chci smilovat, aby silou vaší modlitby byli ochotni Mě přijmout. Mou vůlí totiž není, aby vám udělovali Světlo, zatímco sami se topí v temnotě, ani aby byli zbaveni oděvu ctnosti nebo aby žili v nečestné neskromnosti. Já jsem je naopak určil a poslal k vám, aby byli jako andělé na zemi a jako slunce, jak jsem ti říkal. Pokud takoví nejsou, musíte se za ně modlit, ne je odsuzovat, protože soud náleží Mně; a já se díky vašim modlitbám nad nimi smiluji, pakliže k tomu bude ochotna jejich vůle. Avšak pokud svůj život nenapraví, jejich důstojnost se obrátí ve zkázu, a jestliže se nenapraví a nesvěří se hojnosti Mého Milosrdenství ani v poslední okamžik života, pak je Já, Nejvyšší Soudce, s tvrdou výtkou pošlu do věčného ohně.

předchozí | obsah | další