index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Mystické tělo Svaté Církve
Shrnutí

Mohl bych mluvit o mnoha dalších vinách, ale nechci dál znepokojovat tvůj sluch. Řekl jsem ti to, abych ukojil tvou touhu a abys Mi za ně horlivěji obětovala sladké, láskyplné a hořké touhy. Řekl jsem ti, jakou vznešenost jsem jim udělil a jaký poklad spravují svýma rukama, totiž Nejsvětější Svátost, celého Boha a celého člověka. Tu jsem připodobnil ke Slunci, abys viděla, že ctnost této Svátosti neumenšují lidské viny, a proto se nemá umenšovat ani úcta k Mým správcům. Zjevil jsem ti také vznešenost Svých ctnostných správců, z nichž zářila perla ctností a svaté spravedlnosti. A zjevil jsem ti, jak se Mi protiví urážky pronásledovatelů Svaté Církve a jejich neúcta ke Krvi: pronásledování správců totiž soudím jako pronásledování Krve, nikoli jich samých, a proto jsem světské moci zakázal dotknout se svých pomazaných.

Potom jsem hovořil o jejich zavrženíhodném životě, jak hanebně se chovají, a o trýzni a zmatku, které je čekají na prahu smrti, a také, jak krutě a strašlivěji než ostatní jsou mučeni po smrti. Tak jsem vyhověl tvému přání a pověděl jsem ti o některých stránkách jejich života, jak jsem ti slíbil.

Nyní ti znovu říkám, že přes všechny jejich viny, i kdyby jich bylo mnohem víc, nechci, aby se kterýkoli světský člověk pozvedl k jejich potrestání. Jestliže tak učiní, jeho vina nezůstane nepotrestána, pokud se sám nejdřív neztrestá zkroušeností srdce a nepolepší se. Ale oba jsou vtělenými zlými duchy a z Božské Spravedlnosti se zlí duchové trestají navzájem a jeden druhému škodí. Světský člověk se nemůže vymlouvat na preláta a prelát se nemůže omlouvat vinou světského člověka.

Nejmilejší dceruško, nyní vybízím tebe a s tebou všechny Své ostatní služebníky, abyste oplakávali tyto mrtvé a jako ovečky setrvávali v zahradě Svaté Církve a abyste se v ní pásli svatou touhou a vytrvalými modlitbami, které Mi za ně budete obětovat, neboť Já se chci nad světem smilovat. Neopouštějte tuto pastvinu ani kvůli nespravedlnosti, ani kvůli prospěchu: chci, abyste nezvedali hlavu ani z netrpělivosti, ani z nezřízené bujnosti, ale abyste se pokorně věnovali uctívání Mne, spáse duší a reformě Svaté Církve. Právě to bude znamením, že Mě ty i ostatní opravdu milujete. Zjevil jsem ti, že si přeji, abyste ty i ostatní byli jako ovečky pasoucí se v zahradě Svaté Církve a abyste vydrželi až do smrti. Jestliže to budete činit, splním ti tvá přání.

předchozí | obsah | další