index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Boží Prozřetelnost
Péče prozřetelnosti o hříšníky

Buď je duše ve stavu smrtelného hříchu, nebo je ve stavu nedokonalé milosti, nebo je dokonalá. Každé prokazuji Svou Prozřetelnost a podle Svého úradku ji štědře, ale rozmanitými způsoby a velmi moudře obdarovávám v jejích potřebách.

Světské lidi, kteří spočívají ve smrti smrtelného hříchu, podněcuji jejich svědomím nebo soužením, které různými a novými způsoby postihuje jejich srdce. Těch způsobů je tolik, že bys je nedokázala vypočítat. Například se často odvracejí od smrtelného hříchu díky hrozícímu trestu a popudu svědomí, které se ozývá v duši. Jindy (neboť Já dám z vašeho trní vždy vykvést růži), když lidské srdce počne lásku ke smrtelnému hříchu nebo k tvoru tak, že tím překračuje Mou Vůli, odejmu mu místo i čas, takže svou vůli již nemůže vykonat. Unaven soužením svého srdce, které mu působí jeho vina a nemožnost uspokojit svou neuspořádanou vůli, se zkroušeným srdcem a s výčitkami svědomí se vrací k sobě samému a odvrhuje své bláznovství. Lze to opravdu nazvat bláznovstvím, protože když svůj cit vloží do nějaké věci a jde se pak na ni podívat, nenajde nic. Tvor, kterého tak bídně miloval, byl samozřejmě bytostí, dobrem, nebylo to nějaké nic, on však z něj nic nezískal. Z této nicotnosti viny, která je trním zraňujícím duši, dávám vykvést růži, jak jsem ti říkal, abych mu zajistil spásu.

Kdo Mě k tomu vede? Jistě ne on, neboť Mě nehledá, ani netouží po Mé pomoci a prozřetelnosti, leda v hříchu, rozkoších, bohatství a ve světských stavech. Vede Mě k tomu láska, neboť jsem si vás zamiloval, ještě než jste byli. Miloval jsem vás nevýslovně, aniž byste vy milovali Mne. To Mě k tomu nutí, a modlitby Mých služebníků, kterým služebník Duch Svatý dává lásku ke Mně a k bližnímu a kteří pak s nevýslovnou láskou usilují o spásu hříšníků, snaží se utišit Můj hněv a spoutat ruce Mé božské spravedlnosti: neboť právě tu si bezbožník zasluhuje. Nutí Mě slzami a ustavičnými modlitbami. Proč ke Mně tak volají? Vede je k tomu Má Prozřetelnost; pečuji totiž o potřeby člověka, který je duchovně mrtvý, neboť je psáno, že nechci, aby hříšník zemřel, ale aby se obrátil a žil.1

Zamiluj si Mou Prozřetelnost, nejmilejší dcero! Jestliže otevřeš zrak své duše i těla, uvidíš hanebné lidi, kteří se válejí ve velké ničemnosti; stali se zápachem smrti, temnotou, protože ztratili světlo, ale dál si prozpěvují a smějí se a všechen čas tráví marnostmi, rozkošemi a nečestnými skutky; zcela se oddali chlípnosti, pití a jídlu, své břicho učinili svým bohem.2 Jsou plni nenávisti, zášti a pýchy a všech ostatních ničemností - o kterých jsem ti podrobně vyprávěl, jak dobře víš -, a neznají svůj stav. Jdou po cestě, jež je dovede do věčné smrti, pakliže se během svého života nenapraví - a ještě si k tomu zpívají! Nebyl by považován za blázna odsouzenec k smrti, který by šel na popraviště s radostí, za zpěvu a tance? Samozřejmě že ano. V takové, a nesrovnatelně větší tuposti žijí tito ničemníci, neboť je čeká mnohem větší újma a trest ve smrti duše, než tamty ve smrti těla. Tito ztrácejí život v milosti, zatímco tamti druzí život tělesný; trest tamtěch druhých je konečný, ale těchto prvních nekonečný, neboť umírají ve stavu zatracení. A oni si k tomu zpívají! Jsou zaslepenější než slepci, tupí a bláhoví nad všechnu tupost a bláhovost!

A Mí služebníci dál roní slzy, snášejí tělesné soužení i zkroušenost srdce, bdí a vytrvale se modlí, vzdechy a nářkem trápí své tělo, aby jim zajistili spásu; a oni se jim vysmívají! Ale výsměch dopadne zpět na jejich hlavu, neboť trest za spáchanou vinu se obrací na toho, kdo ho má odpykat, zatímco ovoce námahy vynaložené pro lásku ke Mně obdrží lidé, kteří si to z Mé Dobrotivosti zaslouží: Já jsem totiž váš spravedlivý Bůh, který dává každému podle jeho zásluh.3 Ale Mí praví služebníci nezvolňují krok kvůli výsměchu, pronásledování nebo nevděčnosti, které se vůči nim někdo dopustí, naopak, roste tím jejich horlivost a touha. Ale kdo působí, že tak toužebně tlučou na bránu Mého Milosrdenství? Moje Prozřetelnost: já se totiž starám o spásu těchto ničemníků a pečuji o ni a zároveň rozhojňuji ctnost a ovoce horlivé lásky ve Svých služebnících.

Má Prozřetelnost působí nesčetnými způsoby v duši hříšníka, abych ho vytrhl z viny smrtelného hříchu.

předchozí | obsah | další
1 srov. Ez 33,11
2 srov. Flp 3,19
3 srov. Žl 62,13