index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Boží Prozřetelnost
Shrnutí o Prozřetelnosti

Pověděl jsem ti jen několik málo věcí o Své Prozřetelnosti, kterou prokazuji lidem všeho druhu, jak jsem ti říkal. Zjevil jsem ti, že jsem nejdříve stvořil vesmír a potom druhý svět, svět Svých tvorů, které jsem učinil ke Svému obrazu a podobě; a že jsem všechno od počátku konal a až do konce konat budu prozřetelně, abych vám zajistil spásu. Chci totiž vaše posvěcení, a cokoli vám uděluji, činím to s tímto cílem. To však nevidí ničemní světští lidé, kteří se zbavili světla: a vysvětlil jsem ti, jak se nade Mnou pohoršují, neboť jsou nevědomí. Já je však trpělivě snáším a očekávám je až do jejich posledního dne, pečuji, jak jsem ti říkal, o jejich časné i duchovní potřeby, ať jsou hříšníci nebo spravedliví. Hovořil jsem také o nedokonalosti bohatství a ukázal jsem ti jen co by se za nehet vešlo z bídy, do níž vede toho, kdo je vlastní s nezřízeným citem; a povídal jsem ti o dokonalosti chudoby: a o pravém bohatství, které přináší duši, jež si ji volí za nevěstu doprovázenou její sestrou pokorou. O této pokoře ti povím později v souvislosti s poslušností.

Vysvětlil jsem ti také, jak milá je Mi chudoba, jak je Mi drahá a jak o ni pečuji Svou Prozřetelností. Tyto věci jsem ti řekl ke chvále této ctnosti a nejsvětější víry, s níž duše dosahuje tohoto výtečného stavu, abys rostla ve víře a naději a abys přišla tlouci na bránu Mého Milosrdenství. S živou vírou věř, že splním touhu tvou i Svých služebníků, pokud budete chtít až do smrti trpět. Ale potěš se a jásej ve Mně, svém Ochránci a Utěšiteli.

Nyní jsem odpověděl na tvé otázky týkající se prozřetelnosti: prosilas Mě totiž, abych přispěchal na pomoc potřebám Svých tvorů; a nyní můžeš potvrdit, že nepohrdám svatými a pravými touhami.

předchozí | obsah | další