index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Poslušnost
Újma způsobovaná neposlušností

Nejdražší dcero, chci ti říct, že to všecko učinila Má Dobrotivost a Prozřetelnost, jimiž jsem zabezpečil, aby Slovo spravilo klíč poslušnosti. Ale lidé, kteří odhodili veškerou ctnost, se chovají právě naopak. A jako zvířata puštěná ze řetězu, neboť nemají řetěz poslušnosti, spěchají, aby upadli z bláta do louže, z hříchu do hříchu, z ničemnosti do ničemnosti, z temnoty do temnoty a ze smrti do smrti: dokud se neocitnou na kraji propasti, v poslední okamžik života, s červem svědomí, který je ustavičně hryže. A přestože se ještě mohou obrátit k poslušnosti přikázání, neboť mají čas litovat dosavadních neposlušností, bude to pro ně velmi svízelné a těžké, protože hodně přivykli hříchu. Proto ať se nikdo nespoléhá, že se klíče poslušnosti chopí na samém prahu smrti, třebaže můžete a máte doufat, dokud je čas; ale nikdo by na to neměl spoléhat tak, že by odkládal nápravu svého života.

A kdo je příčinou tolikerého zla a tak velké slepoty, která způsobuje, že tento poklad nedokážou poznat? Je to mrak sebelásky a ničemná pýcha, kvůli níž opustili poslušnost a upadli do neposlušnosti. Jestliže nejsou poslušní, jsou netrpěliví, jak jsem říkal, a ve své netrpělivosti se souží nesnesitelnými bolestmi. Netrpělivost je odvádí daleko od cesty Pravdy a svádí je na cestu lži, činí je služebníky a přáteli zlého ducha, a pokud se nenapraví, čeká je pro jejich neposlušnost věčný trest spolu s jejich pány, zlými duchy. Avšak Mé milované děti, které dodržují Zákon a jsou poslušné, se těší a jásají ve věčném pohledu na Mne spolu s pokorným a neposkvrněným Beránkem, který Zákon ustanovil, dodržoval a daroval. Kdo ho v tomto životě dodržuje, okouší pokoj a v blaženém životě obdrží nejdokonalejší pokoj, do něhož se oděje, pokoj, v němž nejsou žádné boje, ale samotné dobro, bez jakéhokoli zla: bezpečí bez obav, bohatství bez chudoby, sytost bez nepříjemných pocitů, hlad bez bolesti, světlo bez temnot, Nejvyšší a Nekonečné, nikoli konečné Dobro, na němž mají účast všichni, kdo je v pravdě okoušejí.

Kdo duši přivedl doprostřed takového dobra? Beránkova Krev: mocí této Krve zmizela rez z klíče poslušnosti, takže mohl otevřít nebeskou bránu. Bránu do Nebe tedy otevřela poslušnost.

Hloupí a bláhoví lidé, přestaňte otálet a vyjděte z bahna nečistot, kde se jako vepři rozvalujete v bahně tělesnosti. Otočte se zády k nespravedlnostem, vraždám, nenávisti a zášti, pomluvám, reptání, odsuzování a krutostem, kterými běžně častujete svého bližního, zanechte krádeží, zrad, nezřízených vášní a světských radovánek. Vylomte rohy pýše, protože tak uhasíte nenávist, kterou chováte v srdci vůči tomu, kdo vás uráží. Porovnejte urážky, kterých se dopouštíte vůči Mně a svému bližnímu, s urážkami, jichž se někdo dopustil vůči vám, a zjistíte, že ve srovnání s tím, co činíte Mně a jim, je vaše vlastní zranění ničím. Dobře si uvědomte, že když setrváváte v nenávisti, urážíte Mne, protože překračujete Mé Přikázání, a urážíte i bližního, protože mu nedáváte lásku. Bylo vám přece přikázáno, abyste Mě milovali nade všechno na světě a bližního jako sebe sama. Nebyla vám dána žádná podmínka omezující rozsah této lásky, nebylo vám přece řečeno: miluj bližního, ale pokud tě urazí, přestaň ho milovat. Vůbec ne: byla vám přikázána svobodná a upřímná láska, protože vám ji dala Má Pravda, která ji upřímně naplňovala a uskutečňovala.

Se stejnou upřímností máte dodržovat přikázání lásky i vy: jinak způsobíte újmu sobě a poškodíte svou duši, neboť ji tak zbavíte života v milosti.

Uchop tedy a drž klíč poslušnosti světlem víry. Nechoď už v temnotě a chladu, ale spíše přilni k této poslušnosti vroucí láskou, abys tak se všemi, kdo zachovávají Zákon, mohla okoušet věčný život.

předchozí | obsah | další