index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Dialog
Boží ruce nikdo neunikne

Je třeba, abys věděla toto: Mé Ruce nikdo neunikne, neboť Já Jsem, který Jsem,1 a vy jste nevznikli sami od sebe, ale jste stvořeni Mnou, Stvořitelem všech věcí, které mají účast na bytí, kromě hříchu, který je nebytím, jej jsem tedy nestvořil. A protože hřích není ve Mně, není hoden lásky. Hřích uráží tvora, protože ve hříchu tvor miluje to, co být milováno nemá, a Mě nenávidí. Tvor je povinen milovat Mne, protože jsem nanejvýš dobrý a daroval jsem mu bytí nesmírným Ohněm Lásky. Ale ze Mne lidé nemohou odejít: buď jsou ve Mně kvůli Spravedlnosti, pro své viny, nebo jsou ve Mně pro Mé Milosrdenství.

Proto otevři oči svého intelektu a pohleď do Mé Ruky: uvidíš, že to, co jsem ti řekl, je pravda.

Duše tedy poslušně vzhlédla k Nejvyššímu Otci a uviděla, že v dlani svírá celý svět. Bůh jí řekl:

Dcero, pohleď a věz, že Mi nikdo nemůže být odňat, protože všichni jsou ve Mně, ať kvůli spravedlnosti, nebo z milosrdenství, jak jsem ti řekl: všichni jsou Moji, neboť jsem je stvořil a nevýslovně je miluji. Proto k nim budu navzdory jejich neřesti milosrdný prostřednictvím Svých služebníků a přijmu tvou modlitbu, neboť jsi ji ke Mně pozdvihla s tak velkou láskou a takovou bolestí.

předchozí | obsah | další
1 srov. Ex 3,14