index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Shrnutí Dialogu
Čtyři Kateřininy modlitby a Boží odpovědi

Nejmilejší a nejdražší dcero, promluvil jsem k tobě, abych zcela zodpověděl tvou otázku ohledně poslušnosti. Pokud si dobře vzpomínáš, na počátku ses s rozechvělou touhou tázala na to, co jsem ti sám vnukl, aby se silněji rozhořela láska tvé duše. A prosilas Mě o čtyři věci.

První modlitba se týkala tebe; vyslyšel jsem ji tím, že jsem ti dal světlo o Své Pravdě, ukázal jsem ti, jakým způsobem můžeš tuto Pravdu poznávat, jak po tom toužíš: zjevil jsem ti totiž, jak poznáním sebe a Mne ve světle víry můžeš dosáhnout poznání Pravdy - a vysvětlil jsem ti, jakým způsobem to máš činit.

Druhá modlitba se týkala světa, abych mu prokázal milosrdenství.

Třetí modlitba byla za mystické tělo Svaté Církve; prosilas Mě, abych ho zbavil temnot a pronásledování, a projevilas,touhu, abych ničemnosti světa potrestal na tobě. V odpověď na tvou touhu jsem ti vysvětlil, že žádný trest uvalený na konečnou dobu nestačí k vyrovnání dluhu způsobeného vinou na Mně, neboť jsem Nekonečné Dobro. Tu samotný trest napravit nemůže, ale je-li spjat s touhou duše a zkroušeností srdce, může tento dluh splatit, a také jsem ti vysvětlil jak. Odpověděl jsem ti, že se nad světem chci smilovat, a zjevil jsem ti, že milosrdenství je Mi natolik vlastní, že jsem z milosrdenství a nevýslovné lásky k člověku seslal Slovo, Svého Jednorozeného Syna. Abych ti to ukázal co nejjasněji, připodobnil jsem Ho k mostu vedoucímu z nebe na zem díky spojení Mé Božské přirozenosti s vaší lidskou.

Také jsem ti zjevil, abych ti více osvětlil Svou Pravdu, že se na most vystupuje po třech stupních, to znamená třemi mohutnostmi duše. A tyto tři stupně jsem ti ukázal také na těle Slova, jak víš, a to symboly nohou, boku a úst, jimiž jsem znázornil tři stavy duše: nedokonalý stav, stav dokonalý a ten poslední, nejdokonalejší, v němž duše dospívá k nejvyššímu stupni sjednocující lásky. V každém ze tří stavů duše jsem ti ukázal, co duši zbavuje nedokonalosti a díky čemu dosahuje dokonalosti a jakou cestou má pokračovat, a hovořil jsem o skrytých úkladech zlého ducha a duchovní sebelásky. Také jsem ti v souvislosti s těmito třemi stavy pověděl o třech soudech Své Slitovnosti: první je vysloven v průběhu života, jak jsem ti říkal; druhý na prahu smrti, a to u těch, kdo umírají bez naděje ve smrtelném hříchu - o těch jsem ti říkal, že jdou cestou zlého ducha, totiž pod mostem, a popsal jsem ti jejich bídu -, a třetí při posledním soudu. Vysvětlil jsem ti i několik věcí ohledně trestů lidí odsouzených k záhubě a o slávě blažených, až všichni opět získají dar svého těla.

Také jsem ti slíbil, a to opakuji, že mnohým utrpením Svých služebníků zreformuji Svou Nevěstu, vybídl jsem tě k přijetí utrpení, protože Mě trápí ničemnost Mých správců. Ukázal jsem ti důstojnost, do níž jsem je postavil, a úctu, kterou pro ně vyžaduji od světských lidí; zjevil jsem ti také důvod, proč úcta k nim nemá ochabovat, bez ohledu na jejich chyby; a také, jak Mě mrzí, když tomu tak není. Pověděl jsem ti o ctnostech správců, kteří žijí jako andělé, a zároveň jsem mluvil o výtečnosti Nejsvětější Svátosti.

V souvislosti se stavy duše jsem mluvil i o stavech slz, o nichž jsi chtěla něco vědět, a odkud pocházejí. Vysvětlil jsem ti, jak souvisejí stavy duše se stavy slz. Řekl jsem ti, že všechny slzy pramení ze srdce, a postupně jsem ti vysvětlil, proč tomu tak je. Tak jsem ti objasnil čtyři stavy slz a také pátý, z něhož se rodí smrt.

Vyslyšel jsem i tvou čtvrtou prosbu a odpověděl jsem na tvou otázku, která se týkala určitého případu. Jak dobře víš, postaral jsem se o něj. Při této příležitosti jsem hovořil o Své Prozřetelnosti obecně i jednotlivě, od počátku stvoření světa až po jeho konec, vysvětlil jsem ti, jak jsem každou věc činil a činím s Božskou Prozřetelností, jak uděluji a dopouštím všechno, soužení, i duchovní a časné útěchy. Všechno je pro vaše dobro, abyste byli ve Mně posvěceni a aby se ve vás naplnila Má Vůle. Tato pravda - že jsem vás stvořil, abyste měli věčný život - vám byla zjevena Krví Slova, Mého Jednorozeného Syna.

Poté jsem vyhověl i tvé poslední touze a splnil jsem, co jsem ti slíbil, totiž že ti vylíčím dokonalost poslušnosti (a nedokonalost neposlušnosti), odkud pochází a co vám ji může vzít. A znázornil jsem ti ji jako velký klíč: taková opravdu je. Pověděl jsem ti rovněž o zvláštní poslušnosti, o dokonalých a nedokonalých, o těch, kdo jsou v řádu a kdo mimo řeholní řády, o každém zvlášť; a o pokoji plynoucím z poslušnosti, o boji vyvolávaném neposlušností, a jakému klamu podléhá neposlušný člověk, když jsem ti ukázal, jak smrt přišla na svět v důsledku Adamovy neposlušnosti.

Nyní ti na závěr Já, věčný Otec, Nejvyšší a Věčná Pravda, říkám, že v poslušnosti Slova, Mého Jednorozeného Syna, máte život. A jako jste všichni od prvního starého člověka zdědili smrt, tak jste také všichni - alespoň ti, kdo s sebou chtějí neustále nosit klíč poslušnosti - znovu získali život v novém člověku, Kristu, sladkém Ježíši, jehož jsem učinil Mostem, protože cesta do nebe byla rozbita. Jestliže půjdete po této sladké a přímé cestě, která je zářící pravdou, s klíčem poslušnosti v ruce, projdete temnotami světa, a ty vám neuškodí. A na konci svého putování si klíčem Slova odemknete nebeskou bránu.

Nyní vybízím tebe a ostatní Své služebníky, abyste plakali, neboť kvůli pláči a pokorné a vytrvalé modlitbě se chci nad světem smilovat. Běž po této Cestě Pravdy jako mrtvá sobě samé, aby ti nebyla vyčtena pomalá chůze: od nynějška totiž bude od tebe žádáno více než dříve, neboť jsem se ti zjevil ve Své Pravdě. Hleď, abys nevyšla z cely sebepoznání, naopak v ní opatruj a užívej poklad, který jsem ti dal. Tímto pokladem je učení o Pravdě, jehož základem je živý kámen, Kristus, sladký Ježíš, oděný Světlem, jež rozsvěcuje temnoty. V pravdě se do Něj oděj, nejsladší milovaná dceruško.

předchozí | obsah | další