index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Nevyhnutelnost utrpení a jeho různý účinek

Nyní ti chci ukázat, komu trní a utrpení rozeseté po celé zemi vinou hříchu opravdu působí újmu a komu toto trní a utrpení nemůže uškodit. A protože jsem ti až doposud ukazoval zatracení prvních a s ním Mou Dobrotivost, když jsem ti vysvětloval, jak jsou klamáni svou vlastní smyslností, chci ti teď také vysvětlit, jak je možné, že trní a trápení škodí jenom jim.

Nikdo z těch, kdo přicházejí na tento svět, se nemůže vyhnout tělesnému nebo duševnímu utrpení. Ti, kdo se stávají Mými služebníky, jistě prožívají tělesná trápení, ale jejich duše je svobodná a tíha utrpení ji nijak nezatěžuje, protože jejich vůle je v plném souladu s Mou. Člověku totiž působí bolesti právě vůle. Duševní a tělesná utrpení tedy musejí snášet ti, o kterých jsem se už zmínil. Ti totiž už během tohoto života okoušejí závdavek pekla, na rozdíl od Mých služebníků, kteří v něm okoušejí předchuť věčného života.

Víš, co je nejmimořádnějším dobrem, které prožívají blažení? Právě toto: jejich vůle přetéká vším, po čem nejvíc touží. Touží po Mně, a tím, že po Mně touží, Mě prostě mají a okoušejí Mě a neznají žádnou vzpouru, neboť se zbavili oné tělesné tíže, která se z lidské přirozenosti staví proti duchu. Tělo jim nedovolovalo dokonale poznat Pravdu, a proto Mě nemohli spatřit tváří v tvář, tělo jim v tom bránilo.

Ale jakmile se duše zbaví tělesné přítěže, je její vůle bohatá a plná, protože Mě touží spatřit, a také Mě ve skutečnosti vidí: v tom spočívá vaše blaženost. Duše poznává, jenom když vidí, a jenom když zná, může milovat. A v lásce okouší Mne, své Nejvyšší a Věčné Dobro. Tím, že duše okouší Mne, sytí svou vůli do té míry, že je ukojena její touha Mě vidět a znát. Dostává, protože touží, a čím víc dostává, tím víc touží. Tak jsem ti popravdě řekl, že touha po Mně zahání utrpení a její naplnění vymaže každou bolest.

Tak můžeš poznat, že Mé služebníky blaží především pohled na Mne a to, že Mě poznávají. Tento pohled a poznání naplňuje jejich vůli a dává jí to, po čem nejvíc touží, a tak je duše ukojena. Také jsem ti řekl, že okoušet věčný život znamená obdržet právě to, po čem vůle touží. Proto si buď jistá, že duše je ukojena pohledem na Mne a tím, že Mě poznává,1 jak jsem ti řekl. Tak lze v tomto životě okoušet předchuť věčného života touhou po takovém dobru, které dokáže duši ukojit.

předchozí | obsah | další
1 srov. Žalm 17,15