index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Láska běžná a dokonalá

Už jsem ti řekl, že Mí služebníci z lásky ke Mně odnímají jed své smyslnosti dvojsečným nožem: nenávistí k neřesti a láskou ke ctnostem. A světlem víry zatím drží, přivlastňují si a získávají to, co je dobrého na světských věcech, které si chtějí uchovat. Ale ti Mí učedníci, kteří chtějí dosáhnout velké dokonalosti, opovrhují světskými věcmi v činech i myšlenkách. Právě oni dodržují ve skutcích a myšlenkách radu, která jim byla dána Mou Pravdou a které nebylo dopřáno dostatečného sluchu. Kdo si totiž zachovává světské statky, dodržuje Má přikázání a rady ve své mysli, ne však materiálně.

Jelikož však jsou rady spjaty s přikázáními, nikdo nemůže dodržovat přikázání, aniž by dodržoval rady - nemyslím tím materiálně, ale aspoň duchovně. A rada zní takto: když vlastníš světské statky, vlastni je pokorně, bez pýchy, jako by se jednalo o věci vypůjčené, nikoli o věci v tvém vlastnictví, protože vám ve skutečnosti byly dány k užívání z Mé Dobrotivosti. Vlastníte totiž tolik, kolik vám dovolím, a na takovou dobu, jakou vám udělím. Nechám vám je a dovolím na tak dlouhou dobu, jakou považuji za vhodnou pro vaši spásu. V tomto duchu je máte užívat.

Jen tehdy, když člověk užívá pozemských statků tímto způsobem, miluje Mě nade všechno a bližního miluje jako sebe samého.

Jen tak skutečně žije se srdcem prostým všeho a nepřipustí nic do svého citu, protože vše miluje a uchovává jen z Mé Vůle. Jestliže tedy ctnostný člověk vlastní pozemské statky, řídí se z lásky ke Mně touto radou a dvojsečným nožem se zbavuje veškerého neuspořádaného citu.

Kdo se chová tímto způsobem, žije v běžné lásce. Ale kdo dodržuje Má Přikázání a rady v činech, a nejen v myšlenkách, nachází se v dokonalé lásce. Ten se s opravdovou prostotou řídí radou Mé Pravdy, Vtěleného Slova, kterou dala mladíkovi, jenž se ptal: "Mistře, co mám dělat, abych měl věčný život?"1 Odpověděla mu totiž: "Dodržuj přikázání zákona"; a na mladíkovu odpověď: "Ale já je dodržuji" dodala: "Dobře, jestli chceš být dokonalý, jdi, prodej všechno, co máš, a dej to chudým."

Mladík po této odpovědi zesmutněl, protože ho k jeho bohatství poutala přílišná láska; proto ho odpověď zarmoutila. Ale ten, kdo je dokonalý, dodržuje rady, opouští svět a všechny jeho půvaby a své tělo podrobuje pokání a bdění v pokorné a ustavičné modlitbě.

předchozí | obsah | další
1 srov. Mt 19,16-22