index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Prostředky vzestupu: bližní

Chci, abys věděla, jak se každá nedokonalost a dokonalost ve Mně zjevuje a jak ji lze získat. Podobně ji lze spatřit a získat prostřednictvím bližního. To dobře vědí prosté duše, které často milují tvory duchovní láskou. Jestliže někdo upřímně přijal Mou Lásku a nemá vedlejší úmysly, bude se stejně upřímně chovat k lásce bližního. Když u pramene naplníš džbán, vytáhneš ho z vody a vypiješ ho až do dna, zůstane prázdný. Ale když do něj necháš při pití dál tryskat vodu z Pramene, kterým jsem Já, zůstává plný. Stejně tak duchovní i skutková láska k bližnímu nutně potřebuje hasit žízeň ve Mně a nemá žádné jiné vedlejší úmysly.

Žádám od vás, abyste Mě milovali stejnou láskou, jíž miluji Já vás. Nemůžete pro Mě samozřejmě vykonat to, co jsem Já vykonal pro vás, protože jsem vás miloval, aniž byste Mou Lásku opětovali. Proto všechna láska, kterou Mi věnujete, pochází z dluhu, který vůči Mně máte, nikoli z vaší milosti. Milujete Mě, protože Mě máte milovat, zatímco Já vás miluji ze Své Milosti, a nikoli proto, že bych vám to byl dlužen. Takže Mi nikdy nemůžete oplatit láskou, kterou od vás stejně žádám. Proto jsem vám dal bližního jako prostředek, abyste pro něj činili to, co nemůžete vykonat pro Mne: milovat ho jen z lásky, bez jakýchkoli vedlejších úmyslů a bez prospěchu. Tímto způsobem považuji všechno, co s takovou láskou vykonáte pro bližního, za vykonané pro Mne.

To myslela Má Pravda, když řekla Pavlovi, který Mě pronásledoval: "Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?"1 Věděla, že když Pavel pronásledoval ty, kdo ve Mne věřili, pronásledoval Mne.

Láska musí být ryzí: svého bližního máte milovat takovou láskou, jakou milujete Mne. Víš, kdy si člověk milující duchovní láskou uvědomí svou nedokonalost? Když se rmoutí tím, že milovaný tvor dost neopětuje jeho lásku, že ho nemiluje stejně silně nebo mu chce odepřít svou blízkost či útěchu nebo když vidí, že milovaný tvor miluje někoho jiného víc než jeho.

Podle těchto a mnoha dalších příznaků si tvor může uvědomit nedokonalost své lásky ke Mně a k bližnímu. Jako by sice nabral vody ze Mne, ale napil se přitom ze džbánu přineseného odjinud. Ale právě proto, že jeho láska ke Mně byla ještě nedokonalá, jeví se jako nedokonalá i vůči těm, které také duchovně miluje.

Všechno je způsobeno tím, že kořen jeho duchovní sebelásky stále není pořádně vytržen. Proto často dopouštím, aby Mě člověk miloval touto nedokonalou láskou, aby tak lépe poznal sebe a svou nedokonalost, tak jak jsem ti to popsal. Tehdy se vytratím jeho smyslům, aby se duše uzavřela do domu sebepoznání, v němž může dospět k dokonalosti ve všem.

Činím to proto, abych se pak do oné duše mohl vrátit s větším světlem a poznáním Mé Pravdy, takže duše považuje za milost, když může kvůli Mně umrtvovat svou vůli, a nedopřeje si odpočinek při ošetřování vinice své duše. Vytrhává trní prázdných myšlenek a pokládá pevné kameny ctností položených na základ Kristovy Krve. Tyto kameny našla duše na cestě po Mostě ukřižovaného Krista, Mého Jednorozeného Syna. Jestli si vzpomínáš, říkal jsem ti, že na Mostě, neboli v Učení Mé Pravdy, jsou položeny kameny ctností, upevněných mocnou silou Kristovy Krve. Ctnosti vám totiž přinášejí život právě díky Kristově Krvi.

předchozí | obsah | další
1 srov. Sk 9,4