index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Svědkové

S tímto světlem ve zraku intelektu Mě viděl Tomáš, a získal tak světlo velkého poznání. Augustin, Jeroným a ostatní Mí svatí učitelé Církve1 byli osvíceni Mou Pravdou, a proto dokázali chápat a poznávat Mou Pravdu v temnotách: Svaté Písmo se totiž zdálo skryté ve tmě, protože nebylo pochopeno - to však nebylo způsobeno Písmem, ale člověkem, který chápe jen nedokonale -, a proto jsem poslal tyto hořící lampy, aby dávaly světlo zaslepeným a těžkopádnějším myslím.

Tyto duše pozvedají zrak intelektu a zkoumají Pravdu v temnotách, jak jsem řekl; a Já jsem Oheň, který přijímá jejich oběť a přitahuje je k Sobě a dává jim Světlo, které není přirozené, nýbrž nadpřirozené. Proto duše, které jsou jím osvíceny, sice žijí uprostřed temnot světa, ale poznávají Pravdu.

Tak se stalo, že to, co se zdálo temné, se pak ukázalo ve velmi jasném světle všem lidem, ať s těžkopádnou, či hbitou myslí, každému člověku. A každému člověku se dostává poznání podle jeho schopností a tou měrou, jíž je ochoten Mě poznávat. Nepohrdám totiž ochotou lidské duše. Tak můžeš vidět, že zrak intelektu získal kromě přirozeného světla také světlo vlité milosti, díky němuž mohli učitelé Církve a ostatní svatí rozeznávat světlo ve tmách a svítit uprostřed temnot. Intelekt byl totiž stvořen dřív než Písmo a z intelektu se také odvozuje věda, která dokáže rozlišit to, co vidí.

Tímto způsobem svatí otcové a proroci rozuměli a viděli, takže mohli prorokovat příchod a smrt Mého Syna. Stejně tak apoštolově po seslání Ducha Svatého, který jim dal toto Světlo přesahující světlo přirozené. Podobně to platí o evangelistech, učitelích Církve, vyznavačích, pannách, mučednících, kteří všichni měli toto dokonalé Světlo. Každý z nich ho obdržel jiným způsobem, podle toho, co bylo potřebné pro jeho spásu a spásu tvorů, a na svědectví Svatému Písmu: svatí učitelé Církve v oblasti poznání, jímž vrhali světlo na učení Mé Pravdy, apoštolové v kázání, evangelisté v sestavování evangelií. Mučedníci vydali svědectví světlu nejsvětější víry a drahocenných plodů Beránkovy Krve svou vlastní krví. Panny v lásce k Mé Lásce a v ryzí čistotě a poslušnosti vydaly svědectví o poslušnosti ke Slovu zářícímu z Mé Pravdy, Kristu, který z poslušnosti, již jsem Mu udělil, běžel vstříc potupné smrti na kříži.

Nadpřirozené světlo zářící ze Starého a Nového Zákona - ze Starého v proroctvích svatých proroků - bylo spatřováno a poznáváno zrakem intelektu díky Světlu, které jsem Svou Milostí vlil nad světlo rozumu, jak jsem ti řekl. A jak si myslíš, že byl sdělen Nový Zákon evangelijního života těm, kdo věřili v Krista v Novém Zákoně? Pořád prostřednictvím stejného nadpřirozeného světla. A právě proto, že Nový Zákon pramenil ze stejného zdroje světla, nerozbil Starý Zákon, ale spojil se s ním a doplnil ho. Tak ho zbavil nedokonalosti způsobené tím, že se Starý Zákon zakládal jen na bázni před Bohem.

Slovo, můj Jednorozený Syn, přišlo se Svým Zákonem lásky a dovedlo Starý Zákon k naplnění a dokonalosti právě tím, že mu dodalo lásku, odstranilo strach z trestu a uchovalo svatou bázeň. Proto Má Pravda řekla, aby poučila apoštoly o tom, že nepřišla zničit Zákon: "Já jsem nepřišel Zákon zničit, ale naplnit."2 To bylo stejné, jako kdyby řekla: dosud byl Zákon nedokonalý, ale Já ho Svou Krví učiním dokonalým, a tím doplním to, co schází: osvobodím ho od strachu před trestem a zakotvím ho v lásce a posvátné bázni před Bohem.

Kdo ukázal, že to je pravda? Nadpřirozené Světlo, které bylo a je darováno tomu, kdo ho chce přijmout, aby zdokonalilo jeho přirozené světlo, jak bylo řečeno. Každé světlo vycházející ze Svatého Písma pocházelo a pochází z tohoto nadpřirozeného Světla. Proto ti, kdo jsou nadutí pýchou na svou moudrost, jsou tímto Světlem oslepeni, protože pýcha a mrak sebelásky toto Světlo zastírá a dokonce ho duši i odnímá. Proto tito lidé rozumějí Písmu jen podle doslovného smyslu a nedokážou do něj skutečně proniknout. Chápou Písmo doslovně, pachtí se s mnoha knihami, ale nemohou ocenit jeho jádro, neboť se zbavili Světla, které dává Písmu tvar a sděluje je. Tak se stává, že tito pyšní lidé vědy jsou udiveni a nakonec nespokojeně reptají, když vidí tolik lidí, jejichž mysl není kdovíjak bystrá, naopak jsou natolik nevědomí, že Písmo ani nemohou číst, a přesto jsou poznáním Pravdy tak osvíceni, jako by ho dlouhý čas studovali. Ale tady není proč žasnout, protože tito prostí lidé vlastní původní Zdroj Světla, z něhož vychází poznání Pravdy. To pyšní naopak nadpřirozené Světlo ztratili, takže už nevidí a nepoznávají Mou Dobrotivost ani Světlo Milosti vlité do myslí Mých služebníků.

Proto ti říkám, že pro radu o spáse duše je mnohem lepší obrátit se na nevědomého člověka, který je pokorný a obdařený svatým a poctivým svědomím, než na pyšného literáta ponořeného do své hromady vědění. Takový člověk dokáže dát jenom to, co má v sobě, a často, protože žije v temnotách, změní v temnotu i osvícenou pravdu svatého Písma. Pravý opak platí o Mých služebnících, kteří dokážou hladovému tvoru toužícímu po spáse dát světlo, které mají v sobě.

předchozí | obsah | další
1 Tomáš Akvinský, Augustin a Jeroným představují pro Kateřinu tři nejvýznamnější učitele Církve. O Tomáši Akvinském prohlašuje (viz kap. 158), že "byl jasně zářícím světlem osvěcujícím řád a mystické tělo svaté Církve".
2 srov. Mt 5,17