index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Závěrečné shrnutí učení o Mostu

Viděla jsi zrakem svého intelektu a slyšela jsi sluchem tělesného vnímání ode Mne, věčné Pravdy, jakou cestou by ses měla vydat, abys byla prospěšná sobě a těm, kdo ti jsou nablízku v učení a poznání Mé Pravdy. Jak jsem ti řekl na začátku, poznání Pravdy můžeš dojít poznáním sebe samé: přesněji vzato takovým sebe-poznáním, kterým se neuzavíráš do sebe, ale které tě obohacuje díky tomu, že se v tobě spojuje s poznáním Mne. Z něj totiž získáváš pokoru, z něj bereš nenávist k sobě a nelibost nad sebou a z něj ti pramení Oheň Mé Lásky díky poznání Mne, které v sobě nacházíš. Odsud dospíváš také k lásce k bližnímu a zalíbení v něm, takže mu můžeš velmi prospět poučováním, svatostí a poctivostí života.

Vedle toho jsem ti zjevil, jak se tyčí Most a jak vypadají tři stupně znázorňující tři síly duše a také že nikdo nemůže v sobě chovat život milosti, jestliže nevystoupí po všech třech stupních, to je dokud se tři síly jeho duše nespojí v Mém Jménu. Také jsem ti vysvětlil, jak tři stupně představují tři stavy duše, znázorněné Tělem Mého Jednorozeného Syna: řekl jsem ti totiž, že Kristus Své Tělo učinil schodištěm, jehož stupně vám ukázal na probodených nohou, na ráně v boku a na ústech, kde duše nachází pokoj a klid, tak jak jsem ti to vysvětloval.

Zjevil jsem ti nedokonalost otrocké bázně a nedokonalou lásku, jež miluje kvůli příjemnosti, která jí z toho plyne. A tak jsem ti ukázal dokonalost třetího stavu, tedy těch, kdo dosáhli pokoje pocházejícího z Kristových úst, když s horoucí touhou vyběhli po Mostě Ukřižovaného Krista a vystoupili po třech stupních: ty, kdo milují obyčejnou láskou - kdo spojili tři síly duše takovým způsobem, že všechny jejich činy nacházejí jednotu v Mém Jménu, jak jsem ti už podrobně vysvětlil -, a ty, kdo milují dokonalou láskou a představují přechod z nedokonalého stavu do stavu dokonalého. Tak jsi je viděla běžet ve světle Pravdy a dal jsem ti přitom okusit dokonalost duše ozdobené ctnostmi. Vidělas také léčky, jimž může podlehnout duše, než dosáhne dokonalosti, pokud svůj čas správně nevyužívá k poznání sebe a Mne.

Také jsem s tebou mluvil o bídě těch, kdo se nechají táhnout proudem Řeky a nevystupují na Most Učení Mé Pravdy, který jsem pro vás vybudoval, abyste se neutopili. Řekl jsem ti také, jak se tito lidé, kteří ztratili světlo intelektu, jako šílení rozhodují pro utonutí v bídě a špíně světa. To všechno jsem ti řekl jasně, abych v tobě silněji roznítil oheň svaté touhy, soucitu a bolesti nad záhubou duší, aby tvá bolest i láska byly tak silné, abys Mě nutila potem a slzami: slzami pokorné a vytrvalé modlitby, kterou Mi budeš obětovat s ohněm té nejvřelejší touhy. Neučinil jsem to jen kvůli tobě, ale kvůli mnoha dalším duším a služebníkům, kteří, až to uslyší, budou Mou Láskou přinuceni, abyste se všichni společně, ty spolu s nimi, modlili, a nutili Mě tak, abych prokázal milosrdenství světu a mystickému tělu svaté Církve, za něž se tak modlíš.

Už jsem ti totiž říkal, pokud si vzpomínáš, že splním vaše touhy a přinesu vám úlevu ve vaší námaze, uspokojím vaše bolestné touhy a napomůžu reformě svaté Církve, když vám dám dobré a svaté pastýře. Prostředkem už nebude válka ani zbraně a krutost, ale pokoj a mír spolu se slzami a potem Mých služebníků. Vás, Své služebníky, jsem totiž ustanovil dělníky duší - vašich i bližních - v mystickém těle svaté Církve, abyste pro vaše dobro jednali v souladu se ctnostmi a příkladem a poučováním působili pro dobro bližního a svaté Církve a neustále Mi obětovali modlitby za Církev a všechny tvory a abyste své ctnosti prohlubovali prostřednictvím bližních, jak jsem ti vysvětlil. Už jsem ti také říkal, že každá ctnost i neřest se šíří a odráží v bližním. Proto chci, abyste byli bližnímu tak prospěšní, aby vaše vinice přinášela plody.

Nikdy ke Mně nepřestávejte pozvedat vonné kadidlo modliteb za spásu duší, neboť chci světu prokazovat milosrdenství, a modlitbami, slzami a potem chci vrátit zář tváři svaté Církve, Mé nevěsty, kterou jsem ti vypodobnil jako dívku se zmrzačenou tváří, vypadající jako malomocná. To způsobily prohřešky kněží a celého křesťanstva, tedy těch, kdo se živí u prsu této nevěsty. O těchto prohřešcích však budu mluvit jindy.

předchozí | obsah | další