Modlitba za kněze

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.Pane Ježíši,
jenž jako Dobrý Pastýř
dlíš mezi námi v Nejsvětější Svátosti,
sešli ze Svatostánku přebohaté paprsky Své milosti
na naše duchovní Otce.

Dej jim všechny milosti, které jsou potřebné
k jejich i k našemu posvěcení.

Posiluj je,
aby věrně bděli nad svým stádem,
nad nímž je Duch Svatý ustanovil.

Žehnej jim,
když v modlitbě pozvedají k Tobě svá srdce.

Žehnej jim,
když nám zvěstují Tvé Svaté Slovo.

Žehnej jim,
když ve svém kněžském úřadě
pracují pro spásu nesmrtelných duší.

Učiň je podle Svého Srdce
pastýři, kteří žijí jen pro svou kněžskou službu,
abychom, až přijdeš soudit pastýře i stádo,
byli jeho korunou i radostí.
A oni pak, aby dosáhli
nevadnoucí koruny Života Věčného.
Amen.