Litanie k Duchu Svatému

(Za každou prosbou se opakuje: BUĎ VELEBEN nebo PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS)
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.Dýchej ve mně, Duchu Svatý,
abych svatě myslel!

Poháněj mne, Duchu Svatý,
abych svatě jednal!

Přitahuj mne, Duchu Svatý,
abych svatost miloval!

Posiluj mne, Duchu Svatý,
abych svatost chránil!

Chraň mne, Duchu Svatý,
abych svatost nikdy neztratil.
Amen.

Duchu Svatý,
sestup z trůnu své velebnosti
a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka.

Duchu Svatý,
který jsi uctívaný s Otcem i Synem,
nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží.

Duchu Svatý,
který jsi uctívaný s Otcem i Synem,
nauč mě žít podle vůle Nejvyššího.

Duchu Svatý,
který sídlíš v srdci Božího Syna,
nauč mě poznávat Tě a upřímně Tě milovat.

Duchu Svatý,
který se staráš o slávu Boha Otce,
nauč mě žít v úplné odevzdanosti
a v úplné důvěře v Boha.

Duchu Svatý,
znamení ohnivých jazyků,
zapal v mém srdci oheň své lásky.

Duchu Svatý,
tajemná holubice,
nauč mě chápat písmo svaté.

Duchu Svatý,
který nemáš tvář ani jméno,
nauč mě správně se modlit.

Duchu Svatý,
který mluvíš ústy proroků,
nauč mě žít v pokoji a ve vyrovnanosti ducha.

Duchu Svatý,
planoucí výhni lásky,
nauč mě žít moudře a trpělivě.

Duchu Svatý,
dárce všech darů,
nauč mě žít v pokoře a skromnosti.

Duchu Svatý,
přetékající pokladnice milostí,
nauč mě chápat cenu utrpení.

Duchu Svatý,
bezedná pokladnice milostí,
nauč mě správně využívat drahocenný čas.

Duchu Svatý,
z jehož pokladnice neubývá,
chraň mě od každé nelásky a pýchy.

Duchu Svatý,
jehož bohatství nikdo nespočítá,
nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám.

Duchu Svatý,
dárce všech darů,
nauč mě vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem.

Duchu Svatý,
z jehož plnosti jsme všichni přijali,
nauč mě mlčet a umět promluvit v pravý čas.

Duchu Svatý,
lásko věčná,
nauč mě dávat dobrý příklad jiným.

Duchu Svatý,
dobroto nekonečná,
dej mi vytrvalost v dobrém.

Duchu Svatý,
laskavý učiteli,
nauč mě správně jednat s lidmi.

Duchu Svatý,
milý příteli duší,
nauč mě nikoho neposuzovat
a nikdy nevzpomínat na křivdy.

Duchu Svatý,
obšťastňující světlo duše,
nauč mě vidět potřeby jiných
a nezanedbávat dobré skutky.

Duchu Svatý,
který konáš v duších zázraky,
veď mě bdělostí k dokonalosti.

Duchu Svatý,
před nímž není nic utajené,
nauč mě unikat svodům ďábla.

Duchu Svatý,
který znáš budoucnost vesmíru,
pomoz mi vymanit se z područí těla i ďábla.

Duchu Svatý,
který znáš i moji budoucnost,
do Tvé ochrany svěřuji svoji rodinu,
přátele, dobrodince a všechny lidi.

Duchu Svatý,
nauč mě se svou Božskou pomocí
žít ke cti a slávě Boží,
ke spáse duší
a k radosti Matky Boží,
abych mohl umírat jako služebník užitečný.
Amen.

Přislíbení Boha Otce těm, kteří se budou alespoň 3x týdně vroucně modlit tyto litanie:

1) Vytrhnu tě z rukou protivníka viditelným způsobem.
2) Odstraním překážky, které ti brání na cestě k dokonalosti.
3) Přidám ti anděla, aby tě vnuknutím ochránil od nástrah hříchu.
4) Vytrváš na cestě ctnosti.
5) Dobře poznáš svoje nedostatky.
6) Dostaneš sílu vymanit se z hříchů a zlých návyků.
7) Upevním v tobě víru, naději a lásku.
8) Vytrhnu tě z hmotné bídy.
9) Tvoje rodina bude žít ve svornosti a lásce.
10) Kdo chce pomoci svým bližním, musí se modlit tyto litanie denně alespoň půl roku.

Přislíbení Ducha Svatého:

Tyto litanie se budou šířit jako lavina. Kdo tyto litanie dá druhému, má účast na jeho modlitbách. Zásluhy je možno nechat si pro sebe nebo obětovat na nějaký úmysl.Modlitba Dvou Srdcí Lásky