MODLITBA DVOU SRDCÍ LÁSKY

Tato modlitba je darem Nekonečné Boží Lásky celému světu

Ježíši! Maria!
Miluji Vás.
Smilujte se nad námi.
Zachraňte všechny duše!
Amen.


Ó Srdce Lásky!
Ó Srdce navždy spojená v lásce!
Dejte mi schopnost stále Vás milovat
a pomáhejte mi,
abych mohl naučit druhé Vás milovat.
Ó Ježíši,
vezmi mé ubohé, zraněné srdce k Sobě
a nevracej mi je, dokud se nestane
planoucím ohněm Tvé Lásky.
Vím, že si nezasloužím být u Tebe,
ale vezmi mě k Sobě
a posvěť mě v Plamenech Své Lásky.
Vezmi mě k Sobě a nalož se mnou,
jak se Ti v Tvé dobrotě líbí,
vždyť Ti zcela náležím.
Amen.Ó Ježíši,
Čistá Lásko,
Svatá Lásko!
Protkni mě Svými šípy
a nechej stékat mou krev
do ran Neposkvrněného Srdce
Tvé Svaté Matky.
Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky,
sjednoť mě s Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna.
Ó Srdce Lásky,
darujte život a spásu,
slávu a lásku.
Amen.Ó Ježíši! Ó Maria!
Vy jste Srdce Lásky.
Miluji Vás.
Vezměte mě v Sebe.
Vám patří má úplná oddanost.
Amen.Ó Srdce Lásky!
Vezměte mě v Sebe.
Vám patří má úplná oddanost.
Amen.

Imprimatur: Olomouc, 1.2. 2000, generální vikář Mons. Milan Kouba, č.j. 135/2000

ZASLÍBENÍ

Příslib Dvou Srdcí lásky, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Mariina, dvou Srdcí navždy spojených láskou:

Po Eucharistii a po mši svaté je tato modlitba a tato pobožnost Dvou Srdcí lásky největším darem, který jsem dal své církvi a celému světu. Tato modlitba k Srdcím lásky tryská ze mše svaté stejně, jako vytryskl proud krve a vody z mého probodnutého boku. Mše svatá a tato modlitba jsou sjednoceny. Nelze oddělovat tuto modlitbu a tuto pobožnost od eucharistické oběti mše svaté. Můj synu, ať vládne má láska. Ať vládnou naše srdce lásky.

Ó Srdce lásky! Ó, jak miluji, když mě tak nazýváš! Jsem skutečně srdcem lásky a také moje Matka jím je. Jsme Srdce lásky. Jsem Bůh, Bůh lásky. Každý, kdo mě aspoň jedenkrát v životě s dokonalou odevzdaností takto zavolá (Ó Srdce lásky...), obdrží ve svém srdci ochrannou pečeť našich spojených Srdcí.

Ti, kteří se tuto modlitbu pravidelně, ustavičně a vytrvale modlí a žijí ji, budou proměněni v plamen božské lásky a žádný z nich nebude ztracen.

Každého, kdo se na smrtelné posteli očistí úkonem lásky (Ježíši, Maria, miluji vás...) a pak s úplnou odevzdaností vysloví modlitbu sjednocení (Ó Srdce lásky...) a políbí obraz Dvou Srdcí lásky, toho vezmu k sobě. Tato osoba pak nebude trpět v očistci.

Ustanovím zvláštní den pro slavnost Dvou Srdcí lásky. (Později řekl: V neděli po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a památce Neposkvrněného Srdce Panny Marie.) V tento den budou obě Srdce zahrnována a probodávána mešními oběťmi a modlitbami a jejich krev poteče do očistce. Všechny, kteří nosí pečeť Srdcí lásky, přitáhnu k sobě jako magnet.

Ó Srdce lásky! Kdy budu moci přestat oplakávat svou lásku, která je oplácena nevděkem a hříchem! Jak moc si přeji zaplavit svou láskou celý svět, ale zloba, nenávist a hřích mi v tom zabraňují. Nyní ale slibuji, že rozšířím svou lásku do celého světa skrze ty, kteří uctívají Dvě Srdce lásky, bez ohledu na to, jak málo jich bude.

Nauč všechny, aby se tuto modlitbu modlili zejména v 6, 12 a 18 hodin (po Anděl Páně...), v 16 hodin (na konci smrtelné hodiny), a také jako díkůvzdání po svatém přijímání a po mši svaté.

Ti, jejichž jména budou zapsána, nebudou zatraceni, neboť se mi zasvětili zvláštním způsobem. Je to pro mne výzva; v hodině jejich smrti o ně svedu zvláštní boj.

Kdo se snaží rozšiřovat tuto pobožnost, ten bude mít v nebi místo o to vyšší, čím více toho učinil. Bude ho doprovázet velký úspěch.

Tato modlitba se rozšíří jako blesk, protože mnozí lidé na mnohých místech ji už začali žít. Ani nevědí, že ji žijí. Až jim to někdo řekne, přijmou to s radostí. Buďte připraveni.

Toto je doba zkoušky a slavného vítězství.

Slibuji, že který byť jen jednou políbí obraz Dvou Srdcí lásky, bude mít na svém srdci ochrannou pečeť.

Každý dům, ve kterém bude vystaven a uctíván obraz Dvou Srdcí lásky, bude chráněn od náhlých úmrtí a já zabráním tomu, aby se v této místnosti někdo dopustil smrtelného hříchu.

Možná si myslíš, že tato přislíbení jsou příliš velkolepá, ale není tomu tak. Pomysli jen, jak dlouho čekám na to, až bude ve světě kralovat mé Srdce, protože zloba a hřích mi v tom brání. Je to má vůle vylít na celý svět Krev mého Srdce lásky, bez ohledu na překážky.

Mé dítě, budeš mnoho trpět, ale jen na krátkou dobu. Satan ví, že moje Srdce musí zvítězit; je připraven k poslednímu boji, který bude trvat ještě nějaký čas. A mé Srdce zvítězí!

Mé dítě, nepřeji si tě už vidět, jak pochybuješ, neboť to zdržuje vítězství, které už nechci více oddalovat!

Chci od tebe pouze jediné: Abys mi odevzdal své „já“ v prostotě víry, modlitby, lásky, poslušnosti a pokory. Mé dítě, přijal jsem tvou úplnou odevzdanost a pojmu tě do sebe, splyneš se mnou a nebudeš. Vlož své „já“ do mých rukou a Já s tebou naložím, jak se mi zlíbí.

Já jsem tvá Láska, Ježíš Kristus, tvůj Spasitel, který k tobě mluví.
Přeji si, aby vládlo království mého Nejsvětějšího Srdce Neposkvrněného Srdce mé Matky, která jsou navěky spojena. Jsme jedno, protože jsme sjednoceni v Lásce. Nepřeji si, aby kdokoli tato Dvě Srdce někdy rozdělil. Každého, kdo se pokusí rozdělit naše Dvě Srdce, vyloučím ze svého stáda. Všichni laici, seminaristé, aspiranti, zasvěcené osoby, kněží a duchovenstvo se musí shromáždit kolem Dvou vítězných Srdcí Lásky.

Satan ví, že jeho čas už vypršel. Až přijde doba, kdy uvidí kolem Srdcí Lásky oslnivě jasné paprsky z připravených obětí lidí (oběti Lásce), pak už to nebudu muset být Já, kdo mu přikáže, aby se dal na útěk a ukryl se ve svém domě.

Mé dítě, svěřuji ti své Srdce. Vezmi z něj krev a vylej ji na celý svět. Mé Srdce zvítězí.

Skrze tuto úctu k mé nekonečné Lásce v Srdcích láky bych chtěl přivést k jednotě celou svoji církev. Přeji si urychlit jednotu mezi nejrůznějšími rasami a kulturami světa.

Chci sjednotit rodiny, srdce mužů se srdci jejich žen, srdce žen se srdci jejich mužů, srdce dětí se srdci jejich rodičů, vzájemně srdce příbuzných a přátel.

Toto je apoštolát; misie přátelství, jednoty a lásky ke všem a mezi všemi. Chci bojovat proti zlu nenávisti, bezbožnosti a hříchu. Je to má vůle rozšířit vládu mé nekonečné Lásky a milosrdenství do každého domova, všude a do každého času, do celého světa a na celé stvoření. Má Láska bude kralovat na zemi jako v nebi! Mé Srdce bude vládnout! Má Láska bude vládnout!


Další informace o této modlitbě a o Katolickém společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie:

Tato modlitba je zjevením nekonečné Boží lásky v Nejsvětějším Srdci Ježíšově a v Neposkvrněném Srdci Mariině. Je to modlitba pro novou dobu vlády Boží Lásky.

Pán řekl: „Já sám jsem tou modlitbou. Uč všechny modlit se tuto modlitbu zvláště v 6 hodin, ve 12 hodin, v 16 hodin, při svatém přijímání, při mši svaté, jako poděkování po svatém přijímání, během svaté hodiny a při vigilii... Přeložte ji do nejrůznějších jazyků, rozšiřujte ji do různých kultur, rozlijte ji jako déšť a nechte ji zářit jako slunce na celém světě.“

Mezinárodní Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie je církevně uznané. Je to společenství kněží, řeholnic, řeholníků a laických apoštolů, které žije pro ustanovení vlády Boží lásky k větší cti a slávě Boží, pro dobro a blaho církve, na pomoc chudým, nemocným a potřebným. Spolupracuje na vývoji a evangelizaci lidstva, aby byly spaseny všechny duše.

Adresa: _______
Contact: Rev. Fr. Montfort Okaa (LOVE SHL)
Catholic Society of the Two Hearts of Love of Jesus and Mary
Universal Centre for the Hearts of Love
P. O. Box 1500. Orlu – Nigeria. Tel. 00234-83520715

Catholic Dioceze of Ilorin
Sisters of the Two Hearts of Love Novitiate
P. M. B. 1550, Ilorin, Nigeria
Telefax: 00234-31-228022
E-mail: SHLINTERNA@AOL.COM

„Ti, jejichž jména budou zapsána, nezahynou, protože se mi zvláštním způsobem zasvětili. To je pro mne výzva; v hodině smrti o ně svedu zvláštní boj.“


Modlitba zasvěcení:

„Zasvěcuji se Boží lásce,
Srdcím Lásky,
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
a Neposkvrněnému Srdci Mariinu.
Slibuji, že se budu pravidelně modlit
modlitbu Srdcí Lásky
(nejméně jednou denně)
a konat skutky lásky.“
....................................................................................................................................................................................

První zjevení Nejsvětějšího Srdce (sv. Markéta Marie Alacoque)
Litanie k Duchu Svatému