78. Jak prospívat v tichosti a o třech silách v duši: dráždivé, toužící a rozumové

V bezhněví a tichosti můžeš lehce prospívat, jestliže od sebe budeš vše vzdalovat a duši pozvedávat k lásce. Budeš v nich prospívat, pokud budeš více mlčet, umírněně se sytit potravou a vždy se modlit. Svatí otcové o tom říkají: „Dráždivé části duše nasaď uzdu lásky, toužící dej uvadnout skrze zdrženlivost a rozumové dej křídla modlitby. Tehdy světlo tvé mysli nikdy nezapadne.“ „Uzdou hněvu je mlčení v pravý čas, uzdou nerozumných tužeb je mírnost v jídle a uzdou neudržitelnosti myšlenek je jednomyslná modlitba.“ „Jsou tři ctnosti, které navždy získávají světlo mysli: Nevidět v nikom zlý úmysl, trpět vše, co přichází, bez zármutku a konat dobře těm, kdo nám činí zlo. Tyto tři ctnosti rodí tři další, které jsou výše než ony. Nevidění zlého úmyslu rodí lásku, trpění všeho bez zármutku rodí tichost a činění dobra těm, kdo nám škodí, přináší pokoj.“ „U mnichů jsou tři hlavní stavy morálky: První – v ničem nehřešit konáním. Druhý – nedávat v duši místo myšlenkám vášní. Třetí –bez vášní hledět v mysli na tváře žen a těch, kdo ti ublížili.“

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola