79. V případě pádů je nutné co nejdříve činit pokání a tak se moudře posílit proti budoucím pokušením

Jestliže tě někdy něco znepokojí nebo připustíš nějaký špatný úmysl či se prohřešíš, je nutné ihned to napravit, a jestliže tě někdo zarmoutil nebo jsi ty zarmoutil jiného, je nutné se co nejrychleji smířit. Kvůli tomu se musíš z duše kát, plakat a prolévat slzy a sám sebe ze všeho odsuzovat. Tak se upevníš pro budoucnost, abys pak pozorně jednal. Tak učí Pán Ježíš: „Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar.[1] A apoštol: „Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání, nactiutrhání a všechny druhy špatnosti. Spíše buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy.[2]Ani když se rozhněváte, nenechte se strhnout ke hříchu. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.[3]Nezjednávejte si svoje právo sami, moji drazí, ale nechte Boha, aby on spravedlivě potrestal… Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, nýbrž přemáhej zlo dobrem.[4] Tak se mluví o usmíření.

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola

 [1] Mt 5.23-24

[2] Ef 4.31-32

[3] Ef 4.26

[4] Ř 12.19,21