index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Slzách
Další Kateřinina otázka o radě a soudu

Tehdy ona duše, stravována nesmírnou touhou zapálenou sladkým poučením a vyslyšením, kterého se jí dostalo od Pravdy ohledně výše uvedených stavů, volala jako zamilovaná:

Díky, díky Tobě, Nejvyšší Věčný Otče, Ty naplňuješ svaté touhy a miluješ naši spásu, z lásky jsi nám věnoval Lásku v době, kdy jsme s Tebou byli znepřáteleni, prostřednictvím Svého Jednorozeného Syna. Pro tuto Propast hořící Tvou Láskou Tě prosím o milost a milosrdenství, abych mohla upřímně přijít k Tobě, abych se světlem, ne s temnotou, běžela za Učením Tvé Pravdy, Jejíž pravdivost jsi mi jasně zjevil, a abych tak mohla odhalit další léčky, kterých se bojím, že tu jsou nebo mohou být. Věčný Otče, přála bych si, abys mě o nich poučil, než tyto stavy opustím.

Za prvé bych chtěla vědět, jaké ponaučení mám dát já nebo jiný Tvůj služebník tomu, kdo by za námi pro radu přišel; přestože předem vím, sladký Věčný Bože, žes mi řekl: "Já jsem ten, kdo má rád málo slov, a mnoho činů."1 Jestliže se však Tvé Dobrotivosti zlíbí říci mi ještě pár slov, způsobí mi to velkou radost.

A dále, kdybych někdy dlela na modlitbách za Tvé tvory a zejména za Tvé služebníky a viděla přitom některého z nich, jak se z tebe těší, a jiného zase, že má temnou duši, mám nebo smím, Věčný Otče, považovat jednoho za přebývajícího ve Světle a druhého v temnotě? Nebo kdybych viděla, že někdo se velmi kaje a jiný ne, mám soudit, že větší dokonalosti dosáhl ten, kdo se víc kaje, než ten, kdo tak nečiní? Prosím Tě, abych nebyla oklamána tím málem, co vidím, pouč mě konkrétně o tom, cos mi řekl všeobecně.

Druhá věc, v které Tě prosím o vysvětlení: řekl jsi, že duše, když je navštívena v mysli, dostane znamení, aby poznala, zda je to navštívení od Tebe nebo ne.2

Jestli si dobře vzpomínám, řeklas mi, Věčná Pravdo, že duše setrvá v radosti a je povzbuzena ke ctnostem: chtěla bych vědět, jestli může být oklamána duchovní vášní; kdyby tomu tak bylo, chtěla bych si ponechat jen znamení ctnosti.

To jsou věci, o které Tě žádám, abych mohla v pravdě sloužit Tobě a svému bližnímu a abych se vůči Tvým tvorům nedopustila nespravedlivých soudů, protože si myslím, že posuzování vzdaluje duši od Tebe. Proto bych do této nepatřičnosti nechtěla upadnout.

předchozí | obsah | další
1 srov. Mt 7,21
2 srov. kap. 71