index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Pravdě
Tři světla nutná k dosažení Pravdy

Tehdy Věčný Bůh, potěšený žízní a hladem oné duše a ryzostí jejího srdce, shlédl na ni zrakem Své Milosti a Milosrdenství, a když viděl, jak toužebně prosí, aby Mu mohla sloužit, řekl jí:

Nejmilejší a nejdražší dcero a nevěsto, pohleď nad sebe a upři zrak svého intelektu vzhůru, abys spatřila Mne, Nekonečnou Dobrotivost, a nevýslovnou Lásku, kterou chovám k tobě a ostatním Svým služebníkům. A otevři sluch své touhy, neboť kdybys neviděla, nemohla bys ani slyšet: jestliže se totiž duše nezahledí zrakem svého intelektu do předmětu Mé Pravdy, nemůže slyšet ani poznat pravdu, kterou jí poskytuji. Abys ji tedy mohla lépe poznat, chci, aby ses pozvedla nad své smysly, to znamená nad svou smyslovou přirozenost; pak tvou touhu uspokojím. To však nezvětší Mé zalíbení ve vás: Já jsem Ten, který jsem, a proto Já obohacuji vás, nikoli vy Mne. Ale těším se ze Svého zalíbení, totiž z vás, neboť jste Mí tvorové, které jsem stvořil.

Ona duše tedy poslechla, pozvedla se nad sebe, aby poznala pravdu o tom, nač se ptala. A věčný Bůh jí řekl:

Abys mohla Mým slovům lépe porozumět, začnu od začátku a povím ti o třech světlech, která ze Mě vycházejí, o pravém Světle.

První světlo náleží všem, kdo žijí v běžné lásce: už jsem ti sice o tom řekl hodně, ale mnohé věci ti ještě vysvětlím, aby tvé lidské myšlení mohlo lépe pochopit to, co chceš vědět. Další dvě světla pak náleží těm, kdo žijí v odstupu od světa a chtějí dosáhnout dokonalosti. Povím ti tedy, nač ses Mě v této souvislosti ptala, a dopodrobna ti vysvětlím to, co jsem ti už obecně naznačil.

Víš, že bez světla rozumu nemůže nikdo jít po cestě Pravdy, jak jsem ti řekl, a toto světlo rozumu máte ode Mne, pravého Světla, a získáváte ho zrakem intelektu a světlem víry, kterou jsem vám udělil ve svatém křtu, pokud jste o ni nepřišli svými prohřešky. Ve křtu jste přijali formu víry Krví Mého Jednorozeného Syna a Mocí této Krve; a tato víra, žijete-li ji ctnostně ve světle rozumu -, vám dává život a vede vás po cestě Pravdy. Tímto způsobem dospějete ke Mně, pravému Světlu, bez něhož byste zůstali v temnotách.1

Je třeba, abyste od tohoto Světla získali dvě světla a vedle nich ještě další, o kterém ti povím.

předchozí | obsah | další
1 srov. Jan 12,35-36