index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Mystické tělo Svaté Církve
Vznešenost kněžské služby

Nyní odpovím na to, na co ses Mě ptala ohledně služebníků Svaté Církve. A abys mohla lépe poznat pravdu, otevři zrak svého intelektu a uvažuj i o jejich vznešenosti a o důstojnosti, do níž jsem je ustanovil. Protože každou věc je snadnější poznat prostřednictvím jejího opaku, chci ti ukázat důstojnost těch, kterým je dáno ctnostně spravovat poklad svěřený do jejich rukou, abys díky tomu lépe viděla bídu těch, kteří se dnes živí u prsu této nevěsty.

Tehdy se ona duše poslušně zahleděla do Pravdy, v níž spatřila zář ctnosti těch, kdo vpravdě okoušejí Boží Lásku. A Věčný Bůh jí řekl:

Nejdražší dcero, chci ti především ukázat důstojnost, do níž jsem je díky Své Dobrotivosti postavil: tato důstojnost překračuje Mou Lásku ke všem tvorům, které jsem stvořil ke Své podobě a obrazu a které jsem nově stvořil k milosti v Krvi Svého Jednorozeného Syna, v němž jste došli velkého povýšení, neboť jsem spojil Své Božství s lidskou přirozeností. Toto povýšení je tak velké, že vám získalo vyšší vznešenost a důstojnost, než jakou mají andělé, neboť jsem na Sebe nevzal andělskou, ale lidskou přirozenost. Proto jsem se Já, Bůh, stal člověkem a člověk se stal Bohem, jak jsem ti řekl, tím, že jsem spojil Svou Božskou přirozenost s vaší přirozeností lidskou.

předchozí | obsah | další