index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Mystické tělo Svaté Církve
Eucharistické slunce

To je velikost daná všem tvorům obdařeným rozumem, z nichž jsem si vyvolil služebníky k vaší spáse, aby vám jejich prostřednictvím byla rozdělována Krev pokorného a neposkvrněného Beránka, Mého Jednorozeného Syna. Svěřil jsem jim do správy Slunce, obdařil jsem je světlem poznání, vřelostí Božské Lásky a barvou spojenou s teplem a světlem, to znamená Krví a Tělem Mého Syna. Toto Tělo je slunce, protože je jedno se Mnou, který jsem pravé Slunce. Je se Mnou spjato do té míry, že se od sebe nemůžeme oddělit, jako je ve slunci díky dokonalému sjednocení neoddělitelné teplo od světla a světlo od tepla. Aniž by se toto slunce vzdálilo od slunečního kotouče, to znamená bez rozdělení, ozařuje celý svět a zahřívá každého, kdo chce jeho teplo přijmout. Nemůže být poškozeno žádnou nečistotou a jeho světlo ho nikdy neopouští, jak jsem ti říkal. Takové je Slovo, Můj Syn: Jeho nejsladší Krev je sluncem, celým Bohem a celým člověkem, neboť On je jedno se Mnou a Já jsem jedno s Ním. Má Moc není oddělena od Jeho Moudrosti, žár a oheň Ducha Svatého není oddělen ani ode Mne, Otce, ani od Syna, protože je s Námi jedno. Duch Svatý totiž vychází ze Mne, Otce, a z Něho, Syna, a společně tvoříme jedno Slunce.

Já jsem to Slunce, Věčný Bůh, z Něhož vychází Syn a Duch Svatý. Duchu Svatému je vlastní oheň; Synovi je vlastní moudrost a v této moudrosti je Mým služebníkům udělováno světlo milosti, aby totéž světlo rozdělovali a projevovali vděčnost za přijaté dobrodiní Mně, Věčnému Otci, a aby se řídili Učením této Moudrosti, Mého Jednorozeného Syna.

Toto světlo obsahuje barvu vašeho lidství. Protože světlo je spojeno s barvou, Světlo Mého Božství se spojilo s barvou vašeho lidství. Barva vašeho lidství se tak zaskvěla, protože se díky spojení s Božstvím, totiž s Božskou přirozeností, stala nepomíjivou. A prostřednictvím tohoto vtěleného Slova, prosyceného a uhněteného Světlem Mého Božství, a prostřednictvím žáru a ohně Ducha Svatého jste vy obdrželi světlo. Komu jsem je svěřil? Mým služebníkům v mystickém těle Svaté Církve, abyste měli život prostřednictvím daru Jeho Těla v pokrmu a Jeho Krve v nápoji.

Řekl jsem ti, že toto Tělo je slunce. A proto vám nemůže být dáno Tělo, aniž by vám s ním byla dána i Krev, a nemůže vám být dáno Tělo a Krev bez Duše tohoto Slova; ani Duše a Tělo vám nemůže být dáno bez Božství, bez Božství Mne, Věčného Boha, neboť je od sebe nelze oddělit. Je to právě tak, jak jsem ti už jinde řekl: Božská přirozenost se nikdy neodděluje od lidské přirozenosti, a nemohla by ji oddělit ani smrt, ani žádná jiná příčina. Proto v nejsladší Svátosti přijímáte pod bělostnou způsobou chleba celou Božskou podstatu.

předchozí | obsah | další