index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Dialog
Větší odpovědnost člověka po vykoupení

Chci, abys věděla, Má dcero, že právě kvůli tomu, že lidé obdrželi Mou milost, budu na ně přísnější a budou si zasluhovat větší potrestání: lidstvo bylo totiž obnoveno Krví Mého Jednorozeného Syna a byla mu navrácena milost. A přesto lidé nejenže neuznávají hodnotu této milosti, ale propadají se stále hlouběji do jícnu zla, vina stíhá vinu, neustále Mě pronásledují mnoha urážkami a v hojné míře pohrdají milostmi, které jsem jim udělil. Nejenže si těchto milostí neváží, ale tváří se, jako bych je těmito milostmi urážel a žádal snad od nich něco jiného než jejich vlastní posvěcení. Proto lidé zasluhují větší potrestání nyní - od té doby, co jsou vykoupeni Krví Mého Syna - než před vykoupením, tedy před tím, než z nich bylo sňato malomocenství Adamova hříchu.1

Je rozumné, že kdo více dostává, má více vrátit a být vděčnější svému dárci. Člověk měl tedy u Mne nesmírný dluh za bytí, které jsem mu daroval, když jsem jej stvořil podle Svého obrazu a podoby. Měl Mi vzdávat slávu, a místo toho Mi ji upřel a chtěl si ji nechat jen pro sebe. Proto zanedbal poslušnost, kterou jsem mu uložil, opovrhl jí a stal se Mým nepřítelem. Právě pokorou jsem tehdy zničil pýchu, když jsem se ponížil až k přijetí vašeho lidství a vyrval vás z otroctví zlého ducha a vrátil vám svobodu. Nejenže jsem člověku vrátil svobodu, ale také, jak dobře vidíš, člověk se stal Bohem a Bůh člověkem, když se v Kristu spojila božská přirozenost s lidskou.

Toto je dluh, který lidé vůči Mně mají a který spočívá v pokladu Krve, jíž byli znovuzrozeni k milosti. Tak vidíš, že Mi jsou po vykoupení zavázáni více než před ním. Mají Mi vzdávat slávu a chválu a následovat tak Slovo, které se stalo tělem v Mém Jednorozeném Synu. Tento dluh lásky ke Mně a k bližním splácejí pokaždé, když opravdově a skutečně vykonávají ctnosti, jak jsem ti řekl.

Ale jestliže se tak nechovají, urážejí Mě ještě více, neboť Mě mají hodně milovat. Proto jim Moje božská spravedlnost přitvrzuje tresty a připravuje jim věčné zatracení. Z tohoto důvodu je špatný křesťan potrestán ostřeji a přísněji než pohan, je více stravován nevyhasínajícím ohněm, který ho z božské spravedlnosti mučí. V utrpení totiž hříšník cítí, jak jej hryže svědomí, a přece jím není zničen, neboť odsouzenci k zatracení neztrácejí bytí, které jsem jim dal, ať je mučí sebevětší utrpení. Proto ti říkám, že žádají smrt, a nemohou jí dosáhnout, neboť nemohou ztratit bytí. Život v milosti sice svou vinou ztratili, ale bytí neztratí.

Tak je od vykoupení Kristovou Krví vina souzena mnohem přísněji než dříve, neboť po vykoupení mají lidé mnohem více. A přesto se nezdá, že by to lidé zpozorovali nebo že by vnímali svou špatnost. Stali se Mými nepřáteli poté, co jsem je smířil mocí Krve Svého Syna.

předchozí | obsah | další
1 srov. Jan 15,22