index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Dialog
Prosba o milosrdenství pro svět

Je možné zjednat nápravu, abych utišil Svůj hněv. Jejím nástrojem jsou Moji služebníci, pokud Mě budou horlivě přesvědčovat slzami a svazovat pouty své svaté touhy. Sama vidíš, žes Mě právě tímto způsobem spoutala, protože tato pouta jsem ti dal ve Své vůli smilovat se nad světem. Právě proto odměňuji Své služebníky hladem a svatou touhou, aby Mi vzdávali úctu a dosáhli spásy duší, abych byl jejich slzami přinucen zmírnit přísnost Své Božské Spravedlnosti.

Nabírejte tedy, ty a ostatní Mí služebníci, slzy a pot z nevyčerpatelného pramene Mé Božské Lásky a slzami omývejte tvář Mé Snoubenky. Slibuji ti, že tímto prostředkem se jí vrátí bývalá krása. Krásu totiž nezíská zpět ani mečem ani válkou ani krutostí, ale jen pokojem, pokornou a vytrvalou modlitbou, vytrvalostí v protivenstvích a v slzách prolitých s chvějícím se a naléhavě prosícím srdcem Mých služebníků.

Tak vyplním tvou prosbu o velké utrpení. Vaše utrpení vrhne světlo do neřestné temnoty lidí, kteří si zvolili svět. A nebojte se pronásledování světa, neboť budu s vámi a v ničem vám neodepřu Svou prozřetelnost.

Tehdy ona duše, pozvednutá tímto hlubokým poznáním, stála s nesmírnou radostí a útěchou před Božím majestátem a pocítila hlubokou radost: z naděje, kterou jí Boží Milosrdenství vlévalo, a z nevýslovné lásky, kterou zakoušela. Neboť jasně viděla, že Bůh ve Své Lásce a touze smilovat se nad lidmi, přestože se stali Jeho nepřáteli, ukazuje Svým služebníkům způsob a cestu, jimiž Ho mohou přimět k dobrotivé odpovědi, a dokonce utišit Jeho hněv. Tehdy z oné duše vyprchaly veškeré obavy z pronásledování, které ji mohlo čekat od světa, neboť viděla, že Bůh je s ní.

A sílil v ní oheň svaté touhy, který jí nedopřál pokoje, dokud s důvěřivou jistotou nepoprosila o celý svět.

A jestliže obsahem druhé modlitby byla prosba o dobro a prospěch křesťanů a nevěřících, které spočívaly v obnově Svaté Církve, nyní do své modlitby zahrnula celý svět, který ji o to žádal, a volala:

Smiluj se, Věčný Bože,
nad Svými ovečkami,
vždyť Ty jsi Dobrý Pastýř.
Neváhej a smiluj se nad tímto světem,
protože se zdá, že již postrádá
jakékoli pouto lásky k Tobě, Věčná Pravdo,
a není jí schopen ani vůči svému vlastnímu rodu,
neboť lidé se vzájemně nemilují
láskou pramenící z Tebe.

předchozí | obsah | další