index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Dialog
Následovat Pravdu s pravou trpělivostí

Tehdy Bůh odpověděl na její třetí modlitbu, v níž s horoucím srdcem prosila za spásu svého duchovního otce, a řekl jí:

Toto si přeji, dceruško: aby se snažil líbit Mně, Pravdě, skrze ustavičnou a horlivou touhu po spáse duší. Ale ani on, ani nikdo jiný toho nemůže dosáhnout bez mnoha pronásledování, jak jsem ti řekl, takovou měrou a takovým způsobem, které mu dám.

Stejně jako toužíte po tom, abych byl ctěn ve Svaté Církvi, musíte chápat také lásku a chtít trpět s pravou trpělivostí. Podle toho poznám, že se Mě ty a ostatní Moji služebníci opravdu snažíte uctívat. Bude-li tvůj duchovní otec takto jednat, bude Mým nejdražším synem a najde odpočinutí, on stejně jako ostatní, na prsou Mého Jednorozeného Syna, kterého jsem učinil Mostem, abyste po něm mohli dojít svého cíle a obdržet plod všech těžkostí, které jste snášeli z lásky ke Mně. Odvážně tedy všechno snášejte.

Řekl jsem ti, že Slovo, Svého Jednorozeného Syna, jsem učinil Mostem; a to je pravda. Děti Moje, chci, abyste věděly, že cesta ke spáse byla Adamovým hříchem a neposlušností takovým způsobem rozbita, že nikdo nemohl dosáhnout věčného života.

V důsledku toho Mně lidé nevzdávali slávu, jak by se patřilo, neboť nemohli mít účast na dobru, pro něž jsem je stvořil, a proto se Má Pravda nenaplňovala.

A Moje Pravda je toto: stvořil jsem člověka ke Svému Obrazu a poslušnosti, aby měl věčný život, aby měl na Mně účast a okoušel Mou nejvyšší laskavost a dobrotivost. Člověk pro svůj hřích nemohl tohoto cíle dosáhnout ani na konci svého života, a proto se Má Pravda nenaplňovala. Vina zapečetila nebe a bránu Mého Milosrdenství.

Z této viny vyrostly ostny a bolesti s mnoha utrpeními, a tvor se nakonec obrátil sám proti sobě: sotva se člověk vzbouřil proti Mně, našel nepřítele sám v sobě.

Jeho tělo se vzbouřilo proti jeho duchu a ztratilo stav nevinnosti. Stal se nečistým zvířetem, jemuž byly nepřátelské všechny stvořené věci, ačkoli ho předtím poslouchaly, a zachovaly by mu poslušnost i nadále, jenom kdyby setrval ve stavu, do kterého jsem ho zasadil. Avšak právě proto, že si tento stav neuchoval, porušil poslušnost, jíž Mi byl povinován, a zasloužil si věčnou smrt duše a těla.

Jakmile člověk zhřešil, bouřlivé vody ho divoce pronásledují svými vlnami a pohlcují jej lopotou a soužením, způsobeným člověkem samým, zlým duchem a světem. Všichni jste se v nich topili, neboť nikdo, byť by byl sebevíce spravedlivý, nemohl dosáhnout věčného života.

Proto jsem vám ve snaze napravit tak velká zla poskytl Most Svého Synáčka, abyste se při přechodu této řeky neutopili. Tato řeka je rozbouřeným mořem tohoto života v temnotách.

Považ, jaký dluh má vůči Mně tvor a jak velká je jeho nevědomost, když si volí zlo, v němž se topí, a odmítá pomoc, kterou jsem mu daroval.

předchozí | obsah | další