index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Dialog
Duše naroubované na vinný keř, kterým je Kristus

A víš, jakým pravidlem se řídím, když se Moji služebníci spojují k následování učení milého a láskyplného Slova? Šlechtím je, aby přinášeli hojné plody a aby jejich plody byly hodně sladké a nehrozilo jim zplanění. Jsem Pravý vinař, a proto s nimi jednám jako s výhonkem révy, který vinař uřízne, aby se urodilo více lepšího vína; a ty, kteří plody nenesou, vhodí do ohně. Mé služebníky, kteří ve Mně zůstávají, šlechtím mnoha utrpeními a souženími, aby přinášeli větší a sladší plody, a jejich ctnost zkouškami sílí. Ale ti, kdo plody nenesou, jsou, jak jsem řekl, odříznuti a vhozeni do ohně.

Tito Moji služebníci jsou praví dělníci, kteří dobře šlechtí svou duši, vymycují z ní všechnu sebelásku a do hloubky kypří půdu své lásky ke Mně. Vyživují semeno milosti přijaté ve Svatém křtu a pečují o jeho růst. Prací na své vinici kypří i vinici bližního, protože jednu bez druhé nelze obdělávat. Již jsem ti vysvětlil, jak je každé zlo spácháno prostřednictvím bližního. Totéž je třeba prohlásit o lásce. Tak jste Mými dělníky, kteří vyšli ode Mě, Věčného a Nejvyššího vinaře: já jsem vás s dokonalou jednotou narouboval na Vinný kmen, díky spojení Mé Božské přirozenosti s vaší lidskou.

Pamatuj si, že každý rozumem obdařený tvor má svou vlastní vinici, která však vnitřně souvisí s vinicí bližního a kterou od ní nelze oddělit. Lidé jsou natolik vzájemně spojeni, že nikdo nemůže činit dobro sobě, aby tím nevykonal dobro pro svého bližního, a stejně tak nemůže na sobě napáchat zlo, aniž by ublížil svému bližnímu.

Všichni tvoříte všeobecnou vinici, objímající všechno křesťanstvo, a vy, křesťané, jste spojeni ve vinici mystického těla Svaté Církve, z níž k vám proudí život. Na této vinici je zasazen Vinný kmen mého jednorozeného Syna, na něhož máte být naroubováni. Jestliže nežijete v tomto spojení, jestliže se odtrhnete od roubu, bouříte se tak proti Svaté Církvi a jste jako úd odříznutý od těla, který záhy začne zapáchat.

Je však pravda, že dokud vám zbývá čas, můžete se nákazy hříchu zbavit upřímnou lítostí a můžete se obrátit o pomoc k Mým kněžím, kteří jsou dělníky, jimž byly svěřeny klíče od vína. Tímto vínem je Krev vytrysklá z této révy, která natolik oplývá ctností dokonalosti, že ji nemůže umenšit ani narušit žádný nedostatek služebníka.

Mé služebníky v pokoře sjednocuje pouto lásky, které se získává poznáním sebe a Mne. Tak vidíš, že jsem vás všechny poslal pracovat na vinici. A neustále vás dále povolávám, neboť svět umdlévá pod množícím se trním, které udusilo semeno, takže lidé již nechtějí přinášet plody milosti.

Proto chci, abyste byli pravými dělníky a abyste velmi starostlivě pomáhali kypřit duše v mystickém těle Svaté Církve. Za tímto účelem si vás povolávám, protože se chci smilovat nad světem, za který Mě tolik prosíš.

předchozí | obsah | další