index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Dialog
Vinice a dělníci

Těmito slovy ji Věčná Pravda poučovala, že nás sice stvořila bez našeho přispění, ale bez našeho přispění nás nespasí. Bůh chce, abychom využívali veškeré své svobodné vůle a naplnili čas, který nám byl dán, vykonáváním ctností. Proto jí znovu opakoval:

Všichni máte po tomto Mostě přejít a máte hledat Mou Slávu a chválu Mého Jména ve spáse duší. S bolestí máte snášet četnou námahu a jít ve šlépějích Mého milého a láskyplného Slova, jinak ke Mně nemůžete přijít.

Jste Moji dělníci, neboť jsem vás poslal pracovat na vinici Svaté Církve.1 Pracujete ve všeobecném těle křesťanského náboženství, k němuž náležíte z Mé milosti, neboť jsem vám dal světlo Svatého křtu. Tento křest jste přijali v mystickém těle z rukou kněží, které jsem poslal pracovat na vinici spolu s vámi.

Vy jste ve všeobecném těle, oni jsou v těle mystickém,2 kde jsem jim uložil, aby pásli vaše duše a udělovali vám Krev ve svátostech, které přijímáte od Církve. Kněží vyjímají z duší ostny smrtelných hříchů a zasévají do nich milost. Jsou Mými dělníky na vinici vašich duší a spolu s vámi pracují na vinici Svaté Církve.

Každý tvor obdařený rozumem má jednu vinici pro sebe, vinici své duše. Na ní má každý člověk pracovat v čase, který mu byl dán, má používat svou vůli a svobodné rozhodování, a to je jeho úkolem po celý život. Ale až přidělený čas skončí, nebude moci vykonat nic dobrého ani špatného. Člověk má pouze tento život pro konání dobra na vinici, do níž jsem ho poslal. Ale tento dělník na vinici duše obdržel takovou moc, že ani zlý duch, ani žádný jiný tvor jej nemůže od jeho úkolu odvést, pokud si to on sám opravdu nepřeje. Byl totiž posílen Svatým křtem, který ho vyzbrojil nožem lásky ke ctnostem a nenávisti k hříchu. A tuto lásku ke ctnostem a tuto nenávist k hříchu člověk nachází v Kristově Krvi, neboť právě z lásky k vám a z nenávisti k hříchu šel Můj Syn na smrt a dal za vás Svou Krev. Touto Krví jste ve křtu přijali pravý život.

Tak jste vyzbrojeni nožem, jejž máte používat podle vašeho svobodného rozhodování v čase, který vám byl dán, abyste s ním mohli vysekat trní smrtelných hříchů a místo nich zasít ctnosti. Není jiný způsob, kterým byste mohli získat plod Krve od dělníků, které jsem poslal pracovat na Svaté Církvi: od Mých služebníků, kteří vytrhávají ostny smrtelného hříchu na vinici vašich duší a přinášejí vám milost udělováním Kristovy Krve ve svátostech zřízených ve Svaté Církvi.

Proto je zapotřebí, abyste se především obnovili zkroušeností srdce, bolestí nad spáchanými hříchy a láskou ke ctnosti: jedině tehdy budete moci obdržet plod Krve. Žádným jiným způsobem ho jistě nezískáte, jestliže se sami nezachováte jako ratolesti vyrůstající z Vinného kmene Mého Jednorozeného Syna, který vám řekl: "Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti a můj Otec je vinař."3

A Já jsem vpravdě Vinař, protože každá věc, která přijala bytí a má na bytí účast, vyšla z Mých Rukou. Mám neomezenou Moc a touto nevýslovnou Mocí a Silou ovládám celý vesmír: nic nebylo učiněno beze Mne a nic není beze Mne ovládáno. Vždyť Já jsem Vinař a Já jsem zasadil Pravou révu Svého Jednorozeného Syna do půdy vašeho lidství, abyste vy, ratolesti, mohli ve spojení s kmenem přinášet plody.

Kdo nebude přinášet plody dobrých a svatých skutků, bude odříznut od kmene a uschne. Odloučením od kmene totiž ztrácí život v milosti a je vhozen do věčného ohně, jako se planá ratolest odřezává od kmene a zahazuje do ohně, protože se k ničemu jinému nehodí. Tak i ti, kdo jsou odříznuti pro spáchané urážky, umírají s vinou smrtelného hříchu, a protože se k ničemu jinému nehodí,4 budou vhozeni do nevyhasínajícího ohně Boží Spravedlnosti.

To jsou ti, kdo svou vinici nepěstili, ba naopak ji zničili, a nejenže zničili vinici vlastní, ale i jiných lidí. Nejenže na ní nevyseli žádnou rostlinu plodící ctnosti, ale naopak vytrhli z kořenů semeno milosti, které obdrželi ve světle Svatého křtu, když přijali účast na síle Krve Mého Syna. Tato Krev byla vínem, nabídnutým vám z Pravého Vinného kmene. Ale hříšníci toto semeno vytrhli z kořenů a nechali je napospas svým četným a rozmanitým hříchům, jako by je předhodili zvěři, a pošlapali je a udusili neuspořádanými vášněmi. Touto neuspořádanou láskou uráželi Mne a způsobili mnoho škod svému bližnímu. Velmi odlišně se chovají Moji služebníci a velmi odlišně máte jednat vy: máte žít ve spojení s Vinným kmenem, jako byste na něj byli naroubováni.

Jedině tak budete moci přinášet plody, neboť vám bude poskytovat životodárnou mízu. A když budete zůstávat ve Slovu, Mém Synu, budete zůstávat ve Mně: Já jsem totiž jedno s Ním a On je jedno se Mnou.5 Když budete zůstávat v Něm, budete žít podle Jeho Učení, a tím získáte účast na podstatě Slova, to znamená na věčném božství, které je v Něm spojeno s lidstvím. Z této účasti vyplývá božská Láska, z níž duše čerpá všechnu radost. Toto jsem ti řekl o vaší účasti na podstatě života.

předchozí | obsah | další
1 zjevně narážka na podobenství o dělnících (Mt 20,1-16), ale namísto rovnosti odměny zde Kateřina zdůrazňuje povinnost všech, kdo na vinici pracují, jak správně poznamenává Giuliana Cavallini, autorka kritického vydání Dialogu
2 "všeobecným tělem" Kateřina míní společnost věřících, zatímco výrazem "mystické tělo" označuje církevní hierarchii
3 srov. Jan 15,1
4 srov. Jan 15,6
5 srov. Jan 10,30