index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Tři stupně

První stupeň představuje nohy symbolizující lásku: stejně jako nohy podepírají a nosí tělo, tak láska podepírá a vede duši. Probodené nohy jsou pro tebe stupněm umožňujícím dosáhnout až k boku, který ti odhaluje tajemství srdce. Duše stoupající na nohou lásky začíná okoušet i lásku srdce a upírá svůj duchovní zrak přímo na Srdce Mého Syna, kde se jí odhaluje, jak je stravováno Svou Nevýslovnou Láskou. Říkám, že je stravováno, protože vás Můj Syn nemiluje pro Svůj prospěch, neboť Mu nemůžete přinést žádný užitek; je totiž se Mnou Jedno. Když tedy duše vidí, že je tolik milována, překypuje láskou, a tak vystupuje z druhého stupně na třetí, neboli dosahuje až k ústům. Tam konečně nachází pokoj, kterým je ukončen válečný stav se Mnou, v němž předtím trpěla pro své viny.

Na prvním stupni se duše pozvedá ze země na nohou citu a zbavuje se neřesti, na druhém se odívá láskou a ctností, na třetím konečně vychutnává pokoj.

Je přirozené, že Most má tři stupně, abyste se po prvním a druhém stupni mohli dopracovat až k poslednímu. Poslední stupeň je velmi vysoký, takže k němu nedosáhne řeka světa, která pod ním teče, neboť Krista se nikdy nedotkl jed hříchu.

Tento Most je vysoký, ale proto ještě není oddělený od země. A víš, kdy byl do takové výšky vyzdvižen? Když byl Kristus vyvýšen na dřevo nejsvětějšího Kříže. Ale proto nebyla jeho Božská přirozenost nikterak oddělena od pozemské nízkosti vaší lidské přirozenosti. Proto jsem řekl, že je to sice velmi vysoký Most, ale není oddělený od země: protože Božská přirozenost se sjednotila a spojila s lidskou přirozeností. Nikdo by na Most nikdy nedokázal vystoupit, kdyby Kristus nebyl vyvýšen na Kříž. Proto řekl: "Až budu vyvýšen, potáhnu všechny k Sobě."1

předchozí | obsah | další
1 srov. Jan 12,32