index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Láska všechno přitahuje

Moje Dobrotivost dobře viděla, že jste nemohli žádným jiným způsobem dosáhnout spásy. Proto jsem poslal Syna, aby byl vyvýšen na dřevo Kříže a byl na něm, jako na kovadlině, vykován jakožto Nový Syn lidského rodu, který tak byl vyrván smrti a kterému byl navrácen život v milosti. Tímto způsobem mohl k Sobě všechno přitáhnout, aby vám ukázal Nevýslovnou Lásku, kterou k vám choval: láska totiž vždy přitahuje lidské srdce. A nemohl vám ani ukázat větší lásku, než že za vás dá život.1 Člověka si tedy podmaní síla lásky, pokud se jí lidská nevědomost nebrání a nechá se jí přitáhnout.

Kristus tedy řekl, že až bude vyvýšen, přitáhne všechno k Sobě. Tuto pravdu je třeba chápat dvěma způsoby.

První způsob je tento: když je lidské srdce přitahováno sladkou mocí lásky, jak jsem ti řekl, jsou spolu s ním přitahovány všechny síly jeho duše, to je paměť, rozum a vůle. Když jsou sladěny a sjednoceny v Mém Jménu tyto tři síly, i všechny další činy, které člověk vykoná prostřednictvím skutků a myšlenek, jsou krásné a jsou v jednotě se Mnou. To působí láska, která se pozvedla až ke Kristu, který je ukřižovanou Láskou. Dobře to vyjádřila Moje Pravda slovy: "Až budu vyvýšen, potáhnu všechno k Sobě." Když je totiž srdce člověka spolu se silami jeho duše přitahováno láskou, i všechny skutky, které člověk vykoná, jsou stejně přitahovány ke Kristu.

Druhý způsob, kterým je třeba chápat Kristův výrok, je tento: všechny věci byly stvořeny, aby sloužily člověku. Věci byly stvořeny, aby sloužily tvorům a plnily jejich potřeby. Tvor obdařený rozumem nesmí sloužit věcem, neboť byl stvořen pro Mne, aby Mi sloužil celým srdcem a celou svou láskou. Když je totiž přitahován láskou člověk, jsou do světla lásky přitahovány i věci, protože byly stvořeny pro člověka.

Proto bylo nutné vystavět Most tolik do výšky a proto musí sestávat ze stupňů, aby na něj lidé mohli pohodlněji vystoupit.

předchozí | obsah | další
1 srov. Jan 15,13