index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Brána

Na konci Mostu stojí Brána, která je Mostem samým, totiž Kristem. Touto Branou musíte všichni vstoupit. Proto Kristus řekl: "Já jsem cesta, pravda a život. Kdo jde skrze mne, nejde ve tmě, ale ve světle." A na jiném místě řekl, že nikdo nemůže přijít ke Mně jinak než skrze Něho.1 A tak to vpravdě je.

Jestli si dobře vzpomínáš, už jsem ti to řekl a také jsem ti to ukázal, když jsem ti chtěl naznačit cestu. Když proto Kristus říká, že je Cesta, mluví pravdu. A já jsem ti ukázal, jakým způsobem je Kristus Cestou: má podobu mostu. A když říká, že je Pravda, je tomu tak: a proto je v jednotě se Mnou, Nejvyšší Pravdou, a kdo Ho následuje, kráčí po cestě Pravdy. A když říká, že je Život, pak ten, kdo následuje tuto Pravdu, obdrží život v milosti a nemůže umřít hladem, neboť Pravda se mu stává pokrmem. Nemůže ani upadnout ve tmách, neboť Kristus je Světlo a není v Něm lži: Pravdou zmátl a zničil lež, kterou zlý duch podvedl Evu. Ona lež porušila Cestu do nebe, kterou Pravda spravila a zpevnila Svou Krví. Ti, kdo jdou po této Cestě, jsou dětmi Pravdy, protože následují Pravdu a procházejí Její Branou, a tak docházejí jednoty se Mnou díky Bráně a Cestě, kterou je Můj Syn, Věčná Pravda, Oceán Pokoje.

předchozí | obsah | další
1 srov. Jan 14,6 + 8,12