index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Shovívavost Ducha

Když se Můj Jednorozený Syn ke Mně vrátil čtyřicet dní po Vzkříšení, vystoupil tento Most ze země na nebe díky Moci Mé Božské přirozenosti a nyní sedí po pravici Mne, Věčného Otce. V den Nanebevstoupení řekl anděl apoštolům, kteří byli jako bez sebe, protože jejich srdce se pozvedla a jakoby vystoupila na nebe spolu s Moudrostí Mého Syna: "Už tu nestůjte, protože Kristus zasedl po Otcově pravici."1

Když byl vyvýšen až ke Mně, seslal jsem na zemi Učitele, totiž Ducha Svatého, který sestoupil s Mocí Otce a Moudrostí Syna a se shovívavostí, která je Duchu vlastní. Duch Svatý je jedno se Mnou, Otcem, a s Mým Synem. Proto upevnil cestu vytyčenou Učením, které na zemi zanechala Pravda, to znamená Můj Syn.

A proto, když se Syn vzdálil, neztratilo se ani Jeho Učení, ani ctnosti. Ty jsou opravdovými kameny, pevně stojícími na tomto Učení, které je cestou utvořenou pro vás tímto sladkým a slavným Mostem. Předtím konal On sám a Svým konáním vybudoval cestu a učil vás více příklady než slovy: nejdříve totiž jednal, a pak teprve vyučoval.

Shovívavost Ducha Svatého potvrdila toto Učení a upevnila učedníky v jejich svědectví Pravdě a v hlásání této cesty, která je Učením Ukřižovaného Krista. Prostřednictvím učedníků byl totiž svět odsouzen za nespravedlnost a za své nesprávné soudy: o tom ti zanedlouho povím víc.

předchozí | obsah | další
1 srov. Sk 1,11 - text se u sv. Kateřiny značně liší od textu Skutků