index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Cesta Kristova učení

To všechno jsem ti řekl, aby do myslí těch, kdo naslouchají, nemohla zavítat žádná pochybnost a nezatemnila je, aby neřekli: "Z Kristova Těla byl učiněn Most díky spojení božské přirozenosti s lidskou,1 ale tento Most od nás odešel, když vstoupil na nebe. Byl pro nás cestou, která nás učila Pravdě vlastním příkladem a svatým chováním: ale co nám zbylo teď? A kde vůbec najdu cestu?" Mluvím s tebou tedy proto, aby Má slova dosáhla k těm, kdo by mohli upadnout do této nevědomosti.

To, co lidem zbývá, je poučná cesta Jeho Učení, o kterém jsem mluvil. Je to cesta potvrzená apoštoly a dosvědčená krví mučedníků, osvětlená učiteli Církve, vyznávaná vyznavači a napsaná evangelisty. Ti všichni podávají svědectví o Pravdě v mystickém těle Svaté Církve. Jsou jako lampa na vysokém sloupu, která tak ukazuje cestu Pravdy vedoucí k pravému životu dokonalým světlem.

A jak hlásají Pravdu? Ze zkušenosti, protože ji na sobě zakusili; a to je pádný důkaz. Podobně je každý člověk osvěcován v poznávání Pravdy, pokud si to přeje, to znamená, pokud nemá raději svou neuspořádanou lásku než světlo rozumu. Je jisté, že Kristovo Učení je Pravda, která nám zůstala jako loď dopravující duše z bouřlivého moře do přístavu spásy.

Proto jsem nejdříve postavil Most, kterým je Můj Milovaný Syn, a zviditelnil jsem ho, jak jsem ti řekl, když jsem ho postavil do bezprostředního styku s lidmi. Když pak viditelný Most zmizel, zůstal Most tvořený cestou Jeho Učení, jak jsem řekl. Učení je totiž spojeno s Mou Mocí Otce, s Moudrostí Syna a se shovívavostí Ducha Svatého.

Tomu, kdo jde po této cestě, uděluje Má Moc ctnost pevnosti; Moudrost ho obdarovává světlem, díky němuž na své cestě poznává Pravdu; a Duch Svatý mu dává Lásku, která spaluje každou smyslnou touhu a osvobozuje od ní duši, takže zůstává jen láska ke ctnostem.

Kristus je v každém případě, jak Svou současnou a viditelnou Přítomností, tak Svým Učením, Cesta, Pravda a Život: poučná cesta, která nás jako most převádí do nebeských výšin.

předchozí | obsah | další
1 tuto pravdu vidím i já