index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Chvála milosrdenství

Ona duše se tehdy jakoby v opojení nedokázala ovládnout a téměř tváří v tvář Bohu zvolala:

Věčné Milosrdenství, které zahaluješ nedostatky Svých tvorů, nedivím se, že těm, kdo se k Tobě vracejí ze smrtelného hříchu, říkáš: "Nebudu si pamatovat, že Mě kdy urazili."1 Nevýslovné Milosrdenství, nedivím se, že těm, kdo opouštějí hřích, říkáš: "Chci, abyste se za ně modlili, abych jim mohl prokázat Milosrdenství", a myslíš ty, kdo Tě pronásledují.

V Tvém Milosrdenství jsme byli stvořeni a byli jsme v něm znovustvořeni Krví Tvého Syna. Díky Tvému Milosrdenství jsme zachováváni. Tvé Milosrdenství vedlo Tvého Syna, aby na kříži snášel strašný boj smrti proti životu a života proti smrti. Tam život přemohl smrt našeho hříchu a smrt viny vzala tělesný život Beránkovi bez vady. Ale kdo byl přemožen? Smrt. A kdo je toho první příčinou? Tvé Milosrdenství. Tvoje Milosrdenství nám dává život. Dává nám Světlo milosti, v němž můžeme poznávat Tvou shovívavost s každým tvorem, ať je spravedlivý, nebo hříšný. Tvé Milosrdenství září až do nebes, protože je viditelné ve Tvých svatých. A když se obrátím na zem, všude vidím jeho hojnost. Svítí dokonce i v pekle, protože odsouzení dostávají menší trest, než si zaslouží.

Svým Milosrdenstvím mírníš Spravedlnost. Kvůli ní jsi nás omyl Krví. Kvůli Milosrdenství ses snížil až k životu se Svými tvory. Ty ses pomátl láskou! Nestačilo Ti, žes nosil naše tělo: chtěls také umřít. Nestačila ti smrt: sestoupils také do pekel, abys odtud vyvedl svaté otce a dokonal Svou Pravdu tím, žes jim daroval Své Milosrdenství. A protože Tvá dobrotivost slibuje dobro těm, kdo Ti v pravdě slouží, sestoupil jsi do předpeklí a vysvobodil od trestu ty, kdo Ti sloužili a komu náležely plody za vynaložené úsilí.

Ale vidím, že Tě Tvé Milosrdenství přimělo, aby ses nám daroval ještě velkodušněji, neboť jsi nám nechal Sebe sama za Pokrm, abys tak nám, slabým, dodával útěchu a aby zapomnětliví a nevědomí lidé zcela nezapomněli na Tvá dobrodiní. Tím vším každý den obdarováváš lidi a zpřítomňuješ se v Oltářní Svátosti, mystickém těle Svaté Církve. A to všechno je plodem Tvého Milosrdenství.

Milosrdenství! Srdce se utápí v myšlenkách na Tebe, protože kam se podívám, vidím jen Milosrdenství. Věčný Otče, odpusť mi mou nevědomost, že jsem se odvážila mluvit před Tvou Tváří, ale láska Tvého Milosrdenství mě omluví v očích Tvé dobrotivosti.

předchozí | obsah | další
1 srov. Ez 18,21-22