index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Jistota a neochvějnost Kristova učení

Právě to Kristus myslel slovy: "Přišel jsem od Otce a vracím se k Otci" a "vrátím se k vám."1 To v první řadě znamená: Můj Otec Mě poslal k vám a učinil Mě Mostem, po kterém můžete vystoupit z řeky a dojít do věčného života; a také: "Pak se k vám vrátím. Nenechám vás jako sirotky, protože vám pošlu Utěšitele."2 Jako by vás Kristus, Moje Pravda, chtěl ujistit: Půjdu k Otci, ale vrátím se a příchod Ducha Svatého, kterému se říká Utěšitel, vám jasněji ukáže a potvrdí, jaká je cesta Pravdy. Ukáže vám totiž a potvrdí Učení, které jsem vám dal!

Řekl, že se vrátí. A vrátil se: Duch Svatý nepřišel sám, ale byl doprovázen Mocí Otce a Moudrostí Syna, s nimiž byla spojena shovívavost samotného Ducha Svatého. Tak vidíš, že se Kristus vrací nikoli ve viditelné podobě, ale ctností, a upevňuje cestu Učení. Tato poučná cesta nemůže zmizet nebo být odňata tomu, kdo po ní chce opravdu jít, protože je to pevná cesta vycházející ze Mne, a Já jsem neměnný.

Musíte tedy po cestě jít odvážně, beze stopy mraků, ale se světlem víry, která je vám dána ve Svatém Křtu jako drahocenný oděv.

Tak jsem ti zcela ukázal a objasnil, co je to Most a jeho Učení, které tvoří s Mostem jedno. Vysvětlil jsem ti také pro ty, kdo by to nevěděli, kdo je ten, který tuto cestu, jež je Pravdou, zjevuje, a kde jsou ti, kdo jí vyučují. Řekl jsem, že ti, kdo vyučují, jsou apoštolově, evangelisté, mučedníci a vyznavači spolu se svatými učiteli Církve, kteří byli Církvi dáni jako světla, jež ji mají ozařovat.

Také jsem ti ukázal a vysvětlil, jak se Kristus vystoupením ke Mně vrátil k vám nikoli viditelně, ale ctností, to je sestoupením Ducha Svatého na apoštoly. Viditelně se totiž vrátí až v poslední den, den soudu, a tehdy přijde s Mou Slávou a s božskou Mocí soudit svět, dát dobro dobrým, které odmění na duši i na těle za jejich námahu, a učinit zadost spravedlnosti a uvrhnout do věčných muk ty, kteří na světě žili nečistě.

Nyní ti chci povědět to, co jsem ti Já, Pravda, slíbil: ukázat ti některé z těch, kteří jednají podle menší dokonalosti, a jiné, kteří mají větší dokonalost, a jak tito následují cestu Pravdy. Kromě toho ti chci ukázat lidi nečisté, kteří se pro své ohavnosti topí v řece, a tak končí v nejbolestnějších mukách.

Prosím vás, Moje drahé děti, nikdy neopouštějte Most, nikdy se nepouštějte pod něj, protože tamtudy nevede cesta Pravdy, nýbrž cesta lži, po níž jdou hříšníci. Ale kvůli nim vás prosím, abyste se za ně modlili, a žádám vás o slzy a úsilí, aby hříšníci mohli přijmout Mé Milosrdenství.

předchozí | obsah | další
1 srov. Jan 16,28
2 srov. Jan 14,18+26