index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Nespravedlivý soud

Lidé se kvůli tomuto nedostatku a také kvůli dalším dopouštějí nespravedlivých soudů, jak ti později vysvětlím. Neustále se pohoršují nad Mými činy, které jsou naopak spravedlivé a vykonané z Lásky a Milosrdenství.

Tímto nespravedlivým soudem, jedem závisti a pýchy, byly pomlouvány a nespravedlivě souzeny skutky Mého Syna prostřednictvím vymyšlených lží, jako když se říkalo: "Dělá to jménem knížete démonů".1 To je způsob, kterým bezbožníci uzavření do své sebelásky, lakoty a závisti, které pramení z nejzvrácenější nerozvážnosti, pokaždé nacházejí důvod k pohoršení nade Mnou a nad Mými služebníky, jelikož jsou netrpěliví a neodříkají se ani dalších rozmanitých zel. Proto si nespravedlivě myslí, že se Moji služebníci cvičí ve ctnostech z pokrytectví. Jejich srdce je prohnilé a jejich jazyk zkažený, a proto se jim zdá špatné to, co je dobré; a to, co je špatné - jako neuspořádaný život - jim připadá dobré.

Lidská slepoto zneuznávající lidskou důstojnost! Jsi tak velký, člověče, a učinil ses malým; z pána se stáváš služebníkem nejničemnější moci, která tě činí otrokem hříchu. Tak se připodobňuješ těm věcem, kterým sloužíš. Hřích je nicota, a ty se tedy stáváš otrokem nicoty. Bereš si život a přinášíš si smrt.

Tento život a tato moc vám byly dány díky Slovu, Mému Jednorozenému Synu, který je slavným Mostem: byli jste služebníky zlého ducha, z jehož otroctví vás vysvobodil. Svého Syna jsem učinil služebníkem, aby vás vyrval z otroctví hříchu, a obdařil jsem Ho poslušností, aby zničil Adamovu neposlušnost. Pokořil se až k potupné smrti na kříži, aby přemohl pýchu. Svou smrtí zničil všechny neřesti, aby už nikdo nemohl říkat: "Ale některá neřest přece zůstala nepotrestána a neodpykána." To jsem myslel, když jsem ti vysvětloval, jak Můj Syn učinil Své Tělo kovadlinou. Všechny léky proti věčné smrti jsou připraveny, a přesto lidé opovrhují Krví a pošlapávají ji svou neuspořádanou láskou.

V tom spočívá nespravedlnost a nespravedlivý soud, z nichž svět je a bude obžalován v poslední den Soudu. To myslela Má Pravda, když zvěstovala: "Pošlu Utěšitele, který obžaluje svět z nespravedlnosti a z nespravedlivého soudu."2 A svět byl skutečně obžalován, když jsem seslal Ducha Svatého apoštolům.

předchozí | obsah | další
1 srov. Mt 12,24
2 srov. Jan 16,8