index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
První obžaloba

Obžaloby jsou tři. První byla vyslovena, když Duch Svatý, jak je psáno, sestoupil na apoštoly, posílené Mou Mocí a osvícené Moudrostí Mého Milovaného Syna, kteří všechno přijali v plnosti Ducha Svatého. A Duch Svatý, který je se Mnou a Mým Synem jedno, obžaloval svět ústy apoštolů a Učením Mé Pravdy. Učedníci a všichni ostatní, kteří z nich vzešli, když jejich prostřednictvím následovali Pravdu, nepřestávají svět obžalovávat dodnes.

Toto je trvalá obžaloba světa, kterou vyslovuji prostřednictvím Svatého Písma a Svých služebníků. Duch Svatý vede jejich jazyk ke zvěstování Pravdy, stejně jako zlý duch ponouká své otroky, totiž ty, kdo jdou řekou bezbožnosti.

To je tedy ona sladká a opakovaná obžaloba, kterou vznáším z Nesmírné Lásky ke spáse duší. Nikdo nemůže namítnout: "Nebyl tu nikdo, kdo by mě napomenul", neboť mu byla zjevena Pravda tím, že mu byla ukázána neřest a ctnost a plod ctnosti a újma způsobená neřestí, aby tak pocítil posvátnou bázeň, v níž člověk nenávidí neřest a miluje ctnost. A toto Učení Pravdy nebylo předneseno nějakým andělem, aby nikdo nemohl prohlásit: "Ale anděl je blahoslavený duch, a proto nedokáže urazit. Necítí totiž trýznivé nutkání těla jako my ani tíhu našeho těla." Nikdo na světě se takto nemůže ohradit, protože vám byla dána Má Pravda, Slovo vtělené do vašeho smrtelného těla.

A kdo jsou ti ostatní, kteří Mé Slovo nenásledovali? Jsou to smrtelní tvorové, kteří jsou stejně jako vy vydáni bolestivému nutkání těla proti duši, jako tomu bylo u Pavla, Mého hlasatele, a u mnoha dalších světců, kteří všichni nějakým způsobem trpěli pokoušením vášní. Tyto vášně jsem konečně dopouštěl a dopouštím Já, aby lidé mohli růst v milosti a posilovat ctnosti své duše. Tak se i světci narodili v hříchu jako vy a jedli tentýž pokrm. Já jsem Bůh, stejně jako jsem byl Bohem dříve: Má Moc nezeslábla a zeslábnout ani nemůže. Proto mohu a chci a dokážu pomáhat těm, kdo si to ode Mne přejí. Ale kdo chce, abych mu pomohl, opustí řeku, vyjde z nebezpečných vod a vydá se po mostě podle Učení Syna, který je Pravda.

předchozí | obsah | další