index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Vzkříšení

Vyprávěl jsem ti o důstojnosti spravedlivých, abys lépe poznala bídu zatracených. A ty čeká ještě další trest: uvidí totiž blaženost spravedlivých. Pohled na Mě zmnožuje jejich bolesti, stejně jako spravedliví při pohledu na trest odsouzených k zatracení ještě více jásají nad Mou dobrotivostí: světlo je totiž jasněji vidět ve tmách a temnoty proti světlu. Tak bude odsouzeným k záhubě pohled na blažené působit utrpení a den Posledního soudu budou očekávat s bázní, protože očekávají, že pak jejich bolest ještě zesílí.

A tak tomu také jistě bude, protože při slovech hrozného hlasu: "Povstaňte, vy, kdo jste mrtvi, a předstupte před soud" se duše spojí s tělem. A zatímco tělo blažených bude oslaveno, tělo zavržených k zatracení bude navěky odsouzeno k trápení, a před tváří Mé Pravdy a všech blažených se zatracených zmocní velký stud a výčitky. Červ svědomí je bude hryzat v míze stromu, to je v duši, i v kůře, to je v těle.

Bude jim vyčítána Krev, která byla za ně prolita, a duchovní i časné skutky milosrdenství, které jsem pro ně vykonal prostřednictvím Svého Syna, a všechno, co měli vykonat, a nevykonali vůči svému bližnímu, jak jim to přikazovalo Svaté Evangelium. Bude jim vyčtena krutost k bližnímu, jíž se dopouštěli bez ohledu na Milosrdenství, které jsem jim prokazoval; bude jim vyčtena pýcha a sebeláska, nestydatost a lakota; a o to palčivější bude žaloba vůči nim vznesená.

V okamžik smrti je žaloba vznesena jen vůči duši, ale při Posledním soudu je vznesena vůči duši i tělu současně, protože tělo bylo druhem a nástrojem duše v dobrém i zlém, podle toho, v čem kdo měl zalíbení.

Každý dobrý i zlý skutek je vykonán prostřednictvím těla, a proto je spravedlivé, Má dcero, aby Mí vyvolení obdrželi slávu a nekonečné dobro oslavením těla odměnou za námahy, které tělo kvůli Mně snášelo spolu s duší. Nečistí pak podobně obdrží věčný trest i prostřednictvím těla, které jim bylo nástrojem k vykonávání zla.

Bolest odsouzených k zatracení se obnoví a zvětší, až před Tváří Mého Syna znovu získají tělo. Bídná smyslnost bude spolu s nestydatostí odsouzena, jakmile se zjeví Kristovo lidství spojené s čistotou Mého božství. A až uvidí tuto Adamovu hmotu, vaši lidskou přirozenost, vyvýšenou nad všechny andělské kůry, propadnou se z viny své vlastní neuspořádanosti do hlubin pekla.

Odsouzení k zatracení vidí velikost Milosrdenství zářící v blahoslavených, kteří přijímají plod Beránkovy Krve. A vidí také všechna utrpení, která spravedliví snášeli a která se nyní stávají ozdobami jejich těl jako drahocenné výšivky zdobící tkaninu, a to všechno nikoli díky tělesným ctnostem, ale díky plnosti duše, v níž se zrcadlí ovoce vytrpěné námahy, a protože jim tělo bylo druhem v ctnostných a záslužných skutcích, září jím i navenek. Stejně jako se v zrcadle odráží lidská tvář, tak se na těle odráží ovoce namáhání způsobem, který jsem ti popsal.

Odsouzencům do temnot pohled na tak velkou důstojnost a vědomí, že jim je tato důstojnost nedostupná, zvětšuje bolest a také zmatek, protože na jejich těle se naopak ukážou znamení spáchaných nečistých skutků a budou jim působit bolestivé trápení. A při slovech, která budou jejich uším znít hrozivě: "Zlořečení, odejděte do věčného ohně, .."1 budou odsouzení navždy uvrženi duší i tělem do společnosti zlých duchů a nebude jim poskytnuta žádná úleva ani naděje. Odsouzení se vyválejí ve vší špinavosti země, každý jinak podle zlých skutků, které páchali v životě: lakomec se vyválí v zápachu lakomství a obalí se světskými věcmi, které horoucně miloval, a hoří v ohni; krutý člověk se obalí krutostí, nečistý nestydatostí a bídnou chtivostí; nespravedlivý svými nespravedlivými skutky; závistivý závistí a člověk nenávistný a záštiplný k bližnímu svou nenávistí. Jejich neuspořádaná sebeláska, která zrodila všechno zlo, je bude pálit, a působit jim tak nesnesitelnou bolest právě proto, že je pravým počátkem každého zla, a doprovázet je bude pýcha. Tak budou všichni různými způsoby potrestáni na duši a na těle.2

Tak bídným způsobem dojdou svého konce ti, kdo se vydávají spodní cestou podél řeky světa a nikdy se neotočí a nepřiznají své viny ani nepožádají o Mé Milosrdenství právě tak, jak jsem ti řekl. Dojdou až k bráně lži, protože se řídí učením zlého ducha, který je otcem lži. A zlý duch se jim stává branou, jíž vstupují do věčného zatracení, jak jsem ti řekl.

Ale Moji vyvolení a Moje děti zůstávají věrní horní cestě po Mostě a věrně jdou dál po cestě Pravdy, a Pravda se jim stává branou ke spáse. Proto Má Pravda řekla: "Nikdo nemůže dojít k Otci jinak než skrze Mě."3 On je totiž branou a cestou vedoucí ke Mně, k Moři Pokoje.

Tamti se však vydali napospas cestě lži, která jim přináší vodu smrti; k takové cestě totiž volá zlý duch. A jsou slepí a bláhoví, takže si to neuvědomí, protože ztratili světlo víry, a zlý duch jako by jim říkal: "Kdo žízní po mrtvé vodě, ať přijde ke mně, a já ho napojím."

předchozí | obsah | další
1 srov. Mt 25,41
2 stejně jako v Dantově Pekle jsou i zde hříšníci trestáni překypující měrou toho, čeho se dopouštěli za svého pozemského života
3 srov. Jan 14,6