index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Hodnota zkoušky. Vůle může zvítězit nad zlým duchem

Zlý duch jen vykonává Mou Spravedlnost, protože trápí duše, které Mě bídným způsobem urážely. V tomto životě je úkolem zlých duchů pokoušet Mé tvory a obtěžovat je. Samozřejmě nikoli proto, aby nad Mými tvory zvítězili, ale aby zvítězili Moji tvorové a obdrželi ode Mne slávu vítězství, protože všechny jejich ctnosti prošly zkouškami. Nikdo se této zkoušky nesmí bát, ať na něj zlý duch dotírá sebevětším bojem nebo pokušením, neboť jsem vás zpevnil mocí vůle kalené v Krvi Svého Syna. A žádný zlý duch ani tvor nemůže změnit vaši vůli, protože jsem vám ji udělil spolu se svobodným úsudkem.

Svobodným úsudkem si ji tedy můžete ponechat nebo ji opustit. Svobodná vůle je zbraň, kterou vkládáte do rukou zlého ducha: může se stát nožem, kterým vás vzápětí poraní a zabije. Ale když mu člověk sám nevloží nůž své vůle do rukou, nesouhlasí s jeho obtěžováním a pokoušením, nikdy ho hříšná vina nezraní. Lidská vůle se tak naopak posílí a zrak lidského intelektu se rozjasní, takže člověk prohlédá a vidí Mou Lásku, která dovoluje, abyste byli pokoušeni, jen proto, abyste mohli získat ctnosti a podat o nich důkazy.

Ctnosti člověk nedosáhne jinak než poznáním sebe a Mne. Toto poznání lze nejdokonaleji získat v čase pokušení, protože v těch chvílích člověk poznává své nebytí. Nemůže se totiž sám toho trápení a obtěžování zbavit, i když jim chce utéct. A ve své vůli může lépe poznávat Mne. Jakmile totiž jeho vůle posílena Mou Dobrotivostí zjistí, že pokušení je dopuštěno z Mé Vůle, nedovolí člověku pokušitelské myšlenky. Zlý duch je totiž slabý a sám o sobě nemůže nic. Má jen tu moc, kterou mu umožním. A tuto moc mu neumožňuji z nenávisti, nýbrž z lásky, abyste nad ním mohli zvítězit a abyste dosáhli dokonalého poznání Mne i vás samotných. Tak může být ctnost podrobena zkoušce: lze ji totiž dokázat jedině tak, že zvítězí nad svým opakem.

Vidíš tedy, že i zlí duchové trápící odsouzené k zatracení jsou Moji služebníci. V tomto životě procvičuji ctnost duše tím, že ji podrobuji zkouškám. Snahou zlého ducha jistě není zkoušet vaše ctnosti, naopak vás o ně chce připravit, ale nemůže to učinit, pokud to sami nechcete.

Proto považ, jak velmi hloupý je člověk, který se sám oslabí tam, kde jsem ho učinil silným, a sám se vrhne do náruče zlých duchů. Proto chci, abys věděla, že lidé, kteří se za svého života vydali do moci zlého ducha - nebyli k tomu nikdy donuceni, protože je nikdo přinutit nemůže, jak jsem ti řekl: mohou se mu jen dobrovolně vydat do rukou -, dojdou k okamžiku smrti v tomto zvráceném područí a nemusí čekat na jiný soud. Odsuzují se totiž sami svým svědomím a se zoufalstvím se vydávají do věčného zatracení. Na samém prahu smrti se nenávistně přimknou k peklu. A ještě než do něj vstoupí, sami si ho spolu se zlými duchy, svými pány, zvolí za odměnu.

Tak spravedliví, kteří žili a zemřeli v lásce, kteří žili v dokonalé ctnosti vedeni světlem víry, s okem víry a dokonalou nadějí v Beránkovu Krev, vidí v posledním okamžiku života dobro, které jsem jim připravil, a s láskou mu otevírají náruč a láskyplně se tisknou ke Mně, Nejvyššímu a Věčnému Dobru. Tímto způsobem spravedlivý člověk okouší věčný život, ještě než opustí smrtelné tělo a než je jeho duše oddělena od těla.

Jiní, kteří žili a došli až k okamžiku smrti v nedokonalé, běžné lásce, a nedosáhli tedy oné velké dokonalosti, přijímají Mé Milosrdenství se stejným světlem víry a naděje jako lidé dokonalí; ale protože nemají dokonalou lásku, tisknou se k Mému Milosrdenství ještě víc, protože ho považují za nekonečně větší než své viny.

Nečistí hříšníci se chovají právě naopak, protože ke svému zoufalství vidí, jaký osud je čeká, a nenávistně se ho chytí, jak jsem ti řekl. Tak ani jedni, ani druzí nečekají na Soud, ale každý odchází ze života svým směrem, jak jsem ti vysvětlil. Místo, které jim přísluší, okusí, ještě než se jejich duše oddělí od těla, v poslední okamžik života: duše odsouzené k zatracení s nenávistí a zoufalstvím; dokonalí s láskou a světlem víry a s nadějí Krve. Nedokonalí s milosrdenstvím a toutéž vírou dojdou do očistce.

předchozí | obsah | další