index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Jednota sil duše

Už jsem ti vysvětloval, že všechny půvaby světa jsou beze Mne jako jedovaté ostny, a proto je intelekt oklamán ve zření a vůle v milování - miluje totiž to, co samo o sobě nemá být milováno -a újmu trpí také paměť ve své schopnosti pamatovat si. Intelekt se chová jako zloděj, který krade, co mu nepatří, a paměť nakonec připomíná jen věci, které jsou mimo Mne, a tak duše přichází o milost.

Jednota těchto sil duše je natolik hluboká, že Mě není schopna urazit jen jedna z nich: buď žádná, nebo všechny. Natolik jsou spolu spjaty a navzájem si předávají, jak jsem ti řekl, co svobodná vůle považuje za dobré nebo špatné. Svobodná vůle je spjata s citem, a proto ho podněcuje, jak se mu zlíbí, buď podle světla rozumu, nebo proti němu. Váš rozum je spjat se Mnou, pakliže ho ode Mne svobodná vůle neoddělí neuspořádanou láskou. Kromě toho je ve vašem nitru zvrácený zákon, který neustále bojuje proti duchu.1

Jako byste tedy byli rozděleni vedví: na smyslnost a rozum. Smyslnost je svou přirozeností služebná, proto vám byla dána, aby sloužila duši: tělo je nástrojem, který vám slouží ke zkoušení ctností tím, že se v nich cvičíte.2 Duše je svobodná, protože byla od viny osvobozena Krví Mého Syna. Z toho důvodu ji nikdo nemůže ovládnout, pokud mu to nedovolí ze své vlastní vůle, která je spjata se svobodným úsudkem. A svobodný úsudek tvoří s vůlí jednotu a shoduje se s ní. Tak se staví mezi smyslnost a rozum a může si z nich vybrat, cokoli chce.

Pravdou zůstává, že když duše s pomocí svobodného úsudku usiluje o sjednocení svých sil v Mém Jménu, pak se sjednotí všechny činy vykonané oním tvorem, ať jsou duchovní nebo časné. Tehdy se svobodná vůle vymaňuje z pout smyslnosti a uzavírá smlouvu s rozumem. A Já ze Své Milosti spočívám uprostřed nich. To chtěla říct Má Pravda, když hlásala: "Když se dva nebo tři shromáždí v mém jménu, já budu uprostřed nich."3 Tak tomu opravdu je. Už jsem ti také řekl, že ke Mně nemůže přijít nikdo jinak než prostřednictvím Syna. Proto jsem Ho učinil Mostem, složeným ze tří stupňů, které představují tři stádia duše, jež ti nyní popíšu.

předchozí | obsah | další
1 srov. Řím 7,23
2 srov. Gal 4,22-23
3 srov. Mt 18,20