index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Cesta Krista, Pramene živé vody

Všichni jste byli Mou Pravdou pozváni, každý zvlášť i všichni společně, když mocným hlasem a s horoucí touhou volala v chrámu: "Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, protože já jsem pramen živé vody."1 Neříká "ať jde k Otci a pije", ale "ať přijde ke Mně". Proč? Protože na Mne, Otce, nemůže dopadnout žádná vina, zatímco na Syna ano. A dokud putujete svým smrtelným životem, nemůžete být bez bolesti, protože kvůli hříchu zrodila země trní, jak bylo řečeno.

A proč Kristus řekl: "ať přijde ke Mně a pije"? Protože životem podle Jeho Učení, tedy na cestě přikázání a duchovně dodržovaných rad nebo na cestě přikázání a prakticky dodržovaných rad -to znamená po cestě dokonalé nebo běžné lásky, jak jsem ti už řekl ať si zvolíte jakýkoli stav, v němž chcete následovat Krista a Jeho Učení, budete díky spojení božské a lidské přirozenosti okoušet ovoce Jeho Krve a najdete, co vás zbaví žízně. Když budete setrvávat v Něm, budete setrvávat ve Mně, v Moři Pokoje, protože Já jsem jedno s Ním a On je jedno se Mnou. Tak jste všichni zváni k Prameni živé vody Milosti.

Vytrvale Ho následovat je pro vás výhodné, protože jsem Ho pro vás učinil Mostem, takže vás žádný osten ani vítr vanoucí proti vám ani příjemné ani nepříjemné události ani nic jiného, čím byste mohli trpět, nepřiměje obrátit se zpět. Vy naopak musíte vytrvat, dokud nespočinete ve Mně, protože já pro vás mám živou vodu a daruji vám ji prostřednictvím sladkého a láskyplného Slova, Svého Jednorozeného Syna.

Ale proč řekl: "Já jsem Pramen živé vody"? Řekl to, protože byl Pramenem obsahujícím Mne, a já dávám živou vodu. Obsahoval Mě díky spojení božské a lidské přirozenosti. A proč řekl: "Kdo žízní, ať přijde ke Mně a pije"? Protože vy nemůžete žít bez utrpení, a na Mne sice žádná bolest nemůže dopadnout, ale na Něj ano. Proto jsem Ho učinil Mostem: nikdo totiž ke Mně nemůže přijít jinak než Jeho prostřednictvím. Podobně také řekl: "Nikdo nemůže přijít k Otci jinak než skrze Mne." Toto je pravda, kterou Moje Pravda hlásala.

Nyní vidíš, po které cestě byste měli jít a jak: totiž vytrvale. Jinak se žízně nezbavíte. Vytrvalost je totiž ctnost, která obdrží slávu a věnec vítězství ode Mne, Života věčného.

předchozí | obsah | další
1 srov. Jan 7,37