index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Cesta běžné lásky. Shrnutí

Ukázal jsem ti, jakými způsoby se obecně mají chovat tvorové obdaření rozumem, aby dokázali vyjít z divokého proudu světa, aby v něm neutonuli a nedošli věčného zatracení. Také jsem ti ukázal tři stupně, cestu běžné lásky - neboli tří sil duše -, o nichž platí, že kdo vystoupí na první, vystoupá i ostatní dva. A také jsem ti vysvětlil Kristův výrok "když dva nebo tři budou sjednoceni v Mém Jménu", kterým je míněna jednota tří stupňů, to znamená tří sil duše. Soulad těchto sil přináší dvě hlavní přikázání Zákona, lásku k Bohu a k bližnímu: milovat Mne nade všechno a bližního jako sebe samého.

Jakmile duše vyjde po třech stupních, tedy jakmile spojí tyto tři síly v Mém Jménu, ihned ji začne spalovat žízeň po Živé vodě. Proto se vydává na cestu po Mostě, podle učení Mé Pravdy, která sama je tím Mostem. A tam běžíte za hlasem, který vás volá, protože, jak jsem ti řekl, Kristus vás v chrámu hlasitě vybízí: "Kdo žízní, ať přijde ke Mně a pije, protože já jsem Pramen Živé vody."

Vysvětlil jsem ti, jak je třeba tato slova chápat, abys lépe poznala překypující množství Mé Lásky a zároveň i zmatenost těch, kdo se jakoby s potěšením vrhají na cestu zlého ducha, který je svádí pozváním k mrtvé vodě.

Nyní jsi viděla a slyšela, cos žádala - to znamená: jak se má člověk chovat, aby neutonul. Odpověděl jsem ti, že je jen jeden způsob: vystoupit na Most v jednotě a ve společenství, žít v lásce k bližnímu a odevzdat Mi srdce a cit jako nádoby, které mám naplnit tomu, kdo chce uhasit svou žízeň, a že je zapotřebí nikdy se neodloučit od Cesty ukřižovaného Krista a vytrvat na ní až do smrti.

Toto kritérium musíte splňovat všichni, nezávisle na stavu, v němž žijete, aby nikdo neměl výmluvu, že nemohl nebo musel dělat to či ono. Po této Cestě může a musí jít každý a pro každého tvora obdařeného rozumem je to povinnost. Nikdo se jí nemůže zbavit s výmluvou: "Ale já žiji v tomto stavu, mám děti, brání mi jiné světské překážky, a proto se na vytyčenou Cestu nevydám." Tak se nikdo vymlouvat nemůže, protože - jak jsem ti už řekl -je Mi milý a vítám každý stav, který se žije s dobrou a svatou vůlí, neboť všechno, co jsem stvořil, je dokonalé a Já jsem Nejvyšší Dobro. Žádnou věc jsem nestvořil a nedaroval, abyste jejím prostřednictvím došli smrti, ale každou z nich jsem učinil proto, abyste měli život.

A není to těžké, protože nic není tak podnikavé jako láska a nic nepůsobí takovou radost. Nežádám od vás totiž nic jiného než lásku a zalíbení ve Mně a v bližním. To je proveditelné v každém okamžiku, místě a stavu, v nichž se člověk může nacházet, jestliže všechny věci miluje a užívá ke chvále a slávě Mého Jména.

Vzpomeneš si také, že jsem ti řekl, jak lidé sami sebe klamou, když se zbavují světla a odívají se do sebelásky - když totiž milují a vlastní tvory a věci beze Mne -, takže je začnou utiskovat různá trápení, až se nakonec sami sobě stanou nesnesitelnými. A také, že když se uvedeným způsobem nevzpamatují, dojdou věčného zatracení.

Vysvětlil jsem ti, jakým způsobem má žít každý člověk podle běžné lásky.

předchozí | obsah | další