index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
První stupeň. Nedokonalost bázně

Aby Boží dobrotivost ukojila touhu oné duše, prohlásila:

Podívej: těm, kdo se pozvedli s otrockou bázní a osvobodili se od smrtelného hříchu, ale nedokážou se pozvednout dál z lásky ke ctnosti, nebude otrocká bázeň stačit k získání věčného života.

K němu je zapotřebí lásky doprovázené svatou bázní, protože na lásce a svaté bázni je založen Zákon.

Starý zákon bázně, který jsem dal Mojžíšovi, se zakládal jen na bázni před trestem, bázni, která následovala po spáchání viny.

Ale Nový zákon je zákon lásky, který vám dalo Slovo, Můj Jednorozený Syn; láska je jeho základem. Starý zákon však nebyl novým zrušen, spíš zdokonalen, jak řekla Má Pravda: "Nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit."1 Spojil zákon bázně se zákonem lásky. Díky lásce se Starý zákon zbavil nedokonalosti bázně před trestem. Zůstala jen dokonalost svaté bázně, to je bázně, že bych mohl být uražen, ne kvůli újmě, jež tím vznikne hříšníkovi, ale protože bych byl uražen Já, Nejvyšší Dobro. Tak byl nedokonalý zákon učiněn dokonalým prostřednictvím Zákona lásky.

Když Můj Jednorozený Syn přišel mezi lidi, přinesl vašemu lidství Plamen Mé Lásky jako ohnivý vůz a spolu s ním i hojnost Mého Milosrdenství, takže byl zrušen bezprostřední trest za spáchané viny. Ty nejsou trestány ihned, v průběhu života, v okamžik urážky, jak bývalo přikázáno Mojžíšovým zákonem, který nařizoval bezprostřední trest za každou vinu. Teď tomu tak není, protože Nový zákon člověka zbavuje bázně, kterou má otrok. To neznamená, že by vina zůstala nepotrestána, ale je odložena do onoho života, až bude duše oddělena od těla, pokud člověk do té doby s dokonale zkroušeným srdcem nedospěje k pokání. Tak je pro člověka život časem Milosrdenství. Po smrti se stane časem Spravedlnosti.

Lidé se tedy mají zbavit otrockého strachu a dospět k tomu, že Mě budou milovat a budou ke Mně chovat svatou bázeň. Nic jiného je neuchrání před pádem do divokého víru, když se přes ně převalí vlna utrpení a začne je tisknout trní zdánlivých útěch, zraňující duši, která neuspořádaně miluje a vlastní.

předchozí | obsah | další
1 srov. Mt 5,17