index

Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností


Učení o Mostu
Od služebníka k příteli

Mnoho překážek se staví do cesty duši stoupající po těchto stupních jen s bázní placeného otroka. Proto se musí pozvednout a stát se Mým dítětem a sloužit Mi bez ohledu na překážky a s vědomím, že Já odměňuji každou námahu a každému dávám, co mu patří - podle stavu, v němž každý člověk žil, a podle námahy, kterou vynaložil.

A jestliže duše neopomíjí cvičení ve svaté modlitbě a v ostatních dobrých skutcích, a naopak vytrvale posiluje své ctnosti, dospěje k synovské lásce. A Já ji budu milovat tak, jak se patří milovat děti, protože vždy opětuji lásku, kterou jsem milován.1 A jestliže Mě někdo miluje tak, jako služebník miluje pána, také mu jako Pán splácím Svůj dluh podle toho, co si zaslouží, ale nezjevuji se mu, protože tajemství se zjevují příteli, s nímž jsem jako jedna duše.2

Je pravda, že služebník může růst ve ctnostech a v lásce k pánovi, takže se stane jeho drahým přítelem: tak se i stává těmto duším. Dokud setrvávají v lásce služebníka, nezjevím se jim, ale pokud projeví lítost nad svou nedokonalostí a lásku ke ctnostem a s nenávistí začnou vytrhávat kořen své duchovní sebelásky a dávají pozor, aby hnutí otrocké bázně a nádenické lásky nepřekročila práh jejich srdce dříve, než budou usměrněny světlem svaté víry, najdu v nich takové zalíbení, že dospějí k lásce, kterou milují přátelé.

Tak se jim zjevím, jak zvěstovala Má Pravda: "Kdo mě bude milovat, bude jedno se mnou a já budu jedno s ním a zjevím se mu a budeme spolu přebývat."3 To je totiž podmínkou přátelství: láskou se stávají dvěma těly a jednou duší, neboť milující se mění v milovanou věc. Jestliže se stanou jednou duší, nic už mezi nimi není tajemstvím, a proto Má Pravda řekla: "Přijdu a budeme spolu přebývat." A to je pravda.

předchozí | obsah | další
1 srov. Př 8,17
2 srov. Jan 15,15
3 srov. Jan 14,23